ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Facebook ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 1. Γενικές Διατάξεις

1.1. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.”, η οποία εδρεύει στο 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310492100 (εφεξής «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ»).

1.2. Αυτός ο διαγωνισμός δεν υποστηρίζεται, χορηγείται και σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να εγείρουν νομικές αξιώσεις κατά του Facebook που να σχετίζονται με αυτόν τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής και λειτουργίας του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών. Υπεύθυνος για την εκτέλεση του διαγωνισμού είναι η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

1.3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.

1.4. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την 17 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 και ολοκληρώνεται την 27 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 (περίοδος διαγωνισμού).

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε χρήστης της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται τα μέλη των ΔΣ των εταιρειών, οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ όπως και οι συγγενείς Α΄ βαθμού αυτών.

2.2. Μόνο ένα προφίλ Facebook, ανά συμμετέχοντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαγωνισμό. Περισσότερες συμμετοχές με διαφορετικά προφίλ ή ονόματα δεν επιτρέπονται.

2.3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

2.4. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και την εγγραφή τους στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο.

2.5. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στο Facebook και συγκεκριμένα τη διεύθυνση https://www.facebook.com/intersalonica   και να κάνουν like στη συγκεκριμένη σελίδα του Facebook.

2.6. Οι συμμετοχές που θα γίνουν εκτός της διάρκειας του διαγωνισμού δεν θα ληφθούν υπόψη. Ούτε Διοργανώτρια εταιρία αλλά ούτε το Facebook είναι υπεύθυνοι για πιθανές καθυστερήσεις λόγω συνδεσιμότητας και επιδόσεων δικτύου. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει στο Facebook με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

2.7. Παρόλο που η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιαστεί υλικό προσβλητικού, ανήθικου ή/ και παράνομου περιεχομένου. Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι άλλοι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό ανάρμοστο αλλά υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση απαλοιφή του.

2.8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων του Διαγωνισμού στο σύνολό τους.

 

 1. Εξαίρεση Συμμετοχής

 

3.1. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται τα μέλη ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου, όλοι οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, καθώς και οι συγγενείς Α’ βαθμού αυτών.

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τους συμμετέχοντες από τον διαγωνισμό αλλά και να αρνηθεί σε έναν συμμετέχοντα το δώρο, σε περίπτωση που ο συμμετέχων παραβιάζει αυτούς τους όρους.

 

 1. Νικητές – Δώρα

4.1. Κατά την κλήρωση των νικητών, θα ληφθούν υπόψη μόνο οι συμμετέχοντες που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2. Τα δώρα είναι 3: μία τηλεόραση Hisense 55A6K, ένα Tablet 10.5″ Samsung Galaxy Tab A8 (4GB/64GB) WiFi –  Dark Grey, ένα Xiaomi XIAOMI Mi BAND 7 NFC BLACK

Οι 3 νικητές θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί 31 Οκτωβρίου 2023 στα γραφεία της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ παρουσία νομικού εκπροσώπου. Τα δώρα θα σταλούν στους νικητές μέχρι 30 Νοεμβρίου. Μόνο μία συμμετοχή θα ληφθεί υπόψη ανά συμμετέχοντα (ανά προφίλ Facebook).

4.2. Τα δώρα είναι: μία τηλεόραση Hisense 55A6K, ένα Tablet 10.5″ Samsung Galaxy Tab A8 (4GB/64GB) WiFi, ένα Xiaomi XIAOMI Mi BAND 7 NFC BLACK

4.3. Τα δώρα στο σύνολό τους είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας. Απαγορεύεται δε η παραχώρηση ή εκχώρησή τους από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

4.4. Δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

 

 1. Ανάδειξη Νικητών – Αποστολή Δώρων

 

5.1. Οι νικητές θα ενημερωθούν από την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με e-mail ή με τηλεφωνική κλήση στο τηλέφωνο που θα έχουν δηλώσει.

5.2. Οι νικητές θα ανακοινωθούν επίσης και στη Facebook σελίδα της ΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

5.3. Σε περίπτωση που ένας εκ των νικητών, αφού ειδοποιηθεί με ηλεκτρονική μήνυμα, δεν ανταποκριθεί μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός. Το ίδιο θα συμβεί όταν η διοργανώτρια εταιρία κατά την προσπάθεια επικοινωνίας της με τον συμμετέχοντα, διαπιστώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που της έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

5.4. Η παράδοση των δώρων στους νικητές θα γίνει μέχρι 30 Νοεμβρίου.

5.5. H ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τα δώρα του παρόντος διαγωνισμού καθώς και τον αριθμό τους, τροποποιώντας αντίστοιχα και τον αριθμό των νικητών.

5.6. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  

 1. Περιορισμός ευθύνης – Τερματισμός Διαγωνισμού

 

6.1. Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και ευθύνη έναντι οποιουδήποτε. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής των όρων, αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου.

6.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του ή ακύρωσης ή ματαίωσής του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, αυτή δε η ενέργεια εξομοιώνεται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Διοργανωτριών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν συνέχιση του λήξαντος ή του ακυρωθέντος ή ματαιωθέντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων εξ αυτής της αιτίας είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

 

 1. Προστασία δεδομένων

7.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τον διαγωνισμό είναι η διοργανώτρια εταιρία, ήτοι η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.”, η οποία εδρεύει στο 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 465 219.

7.2. Η Διοργανώτρια Εταιρία ενημερώνει ότι θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν για αυτούς, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτόν. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, ήτοι τα στοιχεία ταυτότητας, και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, είναι απαραίτητα για την επεξεργασία που πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών είναι η συγκατάθεση που παρέχουν τα υποκείμενα των δεδομένων, δηλ. οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

7.3. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την απόδοση του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται, εκτός από τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που διατηρούνται για ένα έτος.

7.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρίας, ενδέχεται να συμμετέχουν στη διαδικασία της ανάδειξης του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου.

7.5. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

7.6. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του (άρθρο 7 παρ. 3), ), εάν όμως αυτό ασκηθεί, τότε χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Επίσης, έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν (άρθρο 15), το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16), το δικαίωμα διαγραφής τους (άρθρο 17) ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών (άρθρο 18), το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία (άρθρο 21), καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: company@intersalonica.gr

7.7. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 1. Αποδοχή των όρων.

Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας της στο Facebook με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια Εταιρία θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

11.1.    Αποδοχή των όρων.

11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων , καθώς και των όρων εγγραφής και χρήσης του Facebook, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

11.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων, των οποίων το πρωτότυπο βρίσκεται στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρίας στο Νομικό τμήμα.

 1. Οι άνω όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΙΟΛΙΟΥ, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αλ. Διαμαντή αριθμ. 16 (ΤΚ 54626) τηλ: 2310525620, email lioliousumb@yahoo.gr
 2. Αρμόδια για κάθε τυχόν διαφορά ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην άνω Συμβολαιογράφο.