Το Κέντρο Εκπαίδευσης οργανώνει κύκλους σπουδών σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα ύλης και προετοιμάζει υποψήφιους στις εξετάσεις που οργανώνονται από την ΔΕΙΑ και απαιτούνται για την απόκτηση της άδειας άσκησης Επαγγέλματος Ασφαλιστικού Συμβούλου.

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Εκπαιδευτικές σημειώσεις για την ιδιωτική ασφάλιση» που παραδίδεται στους σπουδαστές δωρεάν, έχει συνταχθεί από εξειδικευμένη ομάδα στελεχών του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.
1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1.3. ΟΡΙΣΜΟΙ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.4. ΣΚΟΠΟΙ
1.5. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.7. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
1.8. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

2.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
2.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
2.3. ΦΟΡΕΙΣ
2.3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ι. Μορφή
ΙΙ. Άδεια λειτουργίας
ΙΙΙ. Ανάκληση άδειας λειτουργίας
IV. Μετοχικό Κεφάλαιο
V. Διοικητικό Συμβούλιο
VI. Περιθώριο φερεγγυότητας
VII. Εγγυητικό κεφάλαιο
VIII. Τεχνικά αποθεματικά και ασφαλιστικές τοποθετήσεις
ΙΧ. Λύση και εκκαθάριση
2.3.2. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
2.3.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΛΛΟΥΔΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
2.3.4.ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2.3.5.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.3.6.Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Α.)
2.4.ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
2.4.1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
2.4.2.ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ
2.5. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
2.6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΙΤΗΣ (μη κοινοτικής) ΧΩΡΑΣ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
3.2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
3.3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ
Ι. Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας
ΙΙ. Μεσίτης Ασφαλίσεων
ΙΙΙ. Ασφαλιστικός Σύμβουλος
IV. Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων
V. Ασφαλιστικός Υπάλληλος
3.4. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ
Ι. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
ΙΙ. Σχέση με την Ασφαλιστική Επιχείρηση και το λήπτη της ασφάλισης.
ΙΙΙ. Νομοθετική εξέλιξη στο Κοινοτικό Πλαίσιο
3.5. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ (μορφή και φορολογική μεταχείριση)
3.6. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
3.7. Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
3.8. Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΟΣ

4.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
4.2.ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ι. Ασφαλιστής
II. Λήπτης της Ασφάλισης
III. Ασφάλιση για λογαριασμό όποιου ανήκει
4.3.ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
4.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
4.5.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (προασφάλιση)
4.6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Ι. Έννοια
ΙΙ. Διακρίσεις
ΙΙΙ. Πρακτική σημασία
4.7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
4.7.1. ΕΝΝΟΙΑ
4.7.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
4.7.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
4.7.4. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
4.7.5. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ
4.8.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
4.8.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
4.8.2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
4.8.3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
4.8.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
4.8.5.ΕΘΙΜΟ
4.9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
4.9.1. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
4.9.2. ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
4.9.3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
4.10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
4.10.1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Ι. Μορφή και τρόπος καταβολής
ΙΙ. Συνέπειες μη καταβολής ασφαλίστρου
4.11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ
4.11.1. ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Περιγραφή Κινδύνου)
4.11.2.ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (επίταση του κινδύνου)
4.11.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ι. Υποχρέωση αναγγελίας στον ασφαλιστή.
ΙΙ. Υποχρέωση μείωσης των συνεπειών του κινδύνου.
4.11.4.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ
4.12. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση)
4.14. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

5.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5.2. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
5.2.1. ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
5.2.2.ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
5.2.3.ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (υπαρκτοί και προβλέψιμοι)
Ι.Προσωπικοί κίνδυνοι
ΙΙ. Περιουσιακοί κίνδυνοι
ΙΙΙ. Κίνδυνοι Αστικής Ευθύνης
5.2.4.ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
5.2.5.ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
5.2.6. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
5.2.7. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ι. Υποκειμενικός Κίνδυνος
ΙΙ. Αντικειμενικός Κίνδυνος
5.2.8. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ι. Κράτηση του Κινδύνου (ενεργητικού-παθητικού)
ΙΙ. Μεταφορά Κινδύνου
ΙΙΙ. Ασφάλιση
ΙV. Διαχείριση του Κινδύνου
5.2.9.ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
5.2.10.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

6.1. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ
1. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
1.1.ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ
1.2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
1.3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
1.4. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
3. ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
4. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
5. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
6. ΠΛΟΙΑ (θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια)
7. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ
8. ΠΥΡΚΑΪΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
9. ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
10-11-12-13 ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
14. & 15.ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
17. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
18. ΒΟΗΘΕΙΑ
6.2 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
Ι. Κλάδος Ζωής
ΙΙ. Κλάδος Γάμου & Γεννήσεως
ΙΙΙ. Κλάδος Ασφάλισης Ζωής (Ι1), Προσόδων (Ι2), Γάμου και Γεννήσεως (ΙΙ)
ΙV. Κλάδος Ασφάλισης Υγείας (Ατύχημα, Ασθένεια)
V. Κλάδος Τοντίνας
VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης
VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων (κεφαλαίων)
VIII. Κλάδος Ομαδικών Προγραμμάτων Πρόνοιας
ΙΧ. Κλάδος παρομοίων εργασιών με την Κοινωνική Ασφάλιση

7.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
7.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
7.3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
7.4. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ι. Η απαγόρευση του πλουτισμού
ΙΙ. Ασφαλιστική υποκατάσταση
7.5. ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ
7.6. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
7.7. ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
7.8. ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ
7.9. ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
7.10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
7.11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
7.12. ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
7.13. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ
2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.)
5. ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.Υ.
6. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.)
7. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
8. UNIT-LINKED & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ-ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΟΜΟΛΟΓΑ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
REPOS (Repurchase Agreement)
SWAPS
FUTURES
ΜΕΤΟΧΕΣ (Αξιόγραφα Μεταβλητής Απόδοσης)

9.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
9.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
9.3. ΤΥΠΟΙ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
9.4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
9.5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ
Ι. Αναλογικές Αντασφαλίσεις
ΙΙ. Μη Αναλογικές Αντασφαλίσεις