ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το ν. 4624/2019)

 

H παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για τη λειτουργία της εφαρμογής INTERSALONIKA e-sign, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής  των απαιτούμενων εγγράφων για σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης ή/και πληρωμή ασφαλίστρων, από τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής: ΕΤΑΙΡΙΑ) ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 465 219.

 

Για τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τις επιταγές του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων,  έχει ορισθεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας: Email: dpo@intersalonica.gr, Τηλέφωνο: 2310492306

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση της εφαρμογής. Η εν λόγω εφαρμογή εγκαθίσταται σε προσωπικές κινητές συσκευές (smartphones , tablets) με λειτουργικό android ή ios . Για τους χρήστες της έδρας ή των υποκαταστημάτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ η εγκατάσταση γίνεται είτε σε προσωπικές είτε σε εταιρικές κινητές συσκευές.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ είναι περιοριστικά όσα απαιτούνται για την επικοινωνία της κινητής συσκευής με την εφαρμογή INTERSALONIKA e-sign  και την εφαρμογή της εταιρίας  :

  • πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είτε μέσω wifi.  Στην περίπτωση σύνδεσης με δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, ισχύουν οι χρεώσεις του παρόχου κινητής τηλεφωνίας του συνεργάτη.
  • η ύπαρξη ενός μοναδικού αναγνωριστικού (ID) της κινητής συσκευής το οποίο ορίζεται ανά λειτουργικό :
    • Android: Τυχαίο μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο δημιουργείται από τη συσκευή κατά την πρώτη εκκίνησή της.
    • iOS: Τυχαίο μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο δημιουργείται από τη συσκευή για εφαρμογές συγκεκριμένου εκδότη

Το μοναδικό αναγνωριστικό αποθηκεύεται σε πίνακα στη βάση δεδομένων της εταιρίας. Πέρα από το παραπάνω στοιχείο δεν αποθηκεύονται χαρακτηριστικά της συσκευής.

Το INTERSALONIKA e-sign δεν έχει πρόσβαση σε λοιπές εφαρμογές της κινητής συσκευής. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική υπογραφή του λήπτη ασφάλισης ή /και ασφαλισμένου δεν αποθηκεύεται στην συσκευή χρήστη του INTERSALONIKA e-sign. Η εικόνα, δε, της  ηλεκτρονικής υπογραφή  αποστέλλεται στην εφαρμογή Τ.Π της εταιρίας μέσω κρυπτογραφημένου πρωτόκολλου επικοινωνίας και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων της.

 

H ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς και μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α΄ του Κανονισμού 2016/679. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν παρέχει τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα (ΔΠΧ),  τότε δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση της παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση στην επεξεργασία των δεδομένων του ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, αλλά παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι όλων των πιθανών κινδύνων.

Η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων ισχύει μέχρι την απεγκατάσταση του λογισμικού, εκτός εάν επιβάλλεται πρόσθετος χρόνος διατήρησης βάσει άλλης νομοθετικής εντολής (πχ. για φορολογικούς λόγους).

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί  ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, δηλαδή: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ζ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου ασκούνται χωρίς χρέωση – εκτός αν τα αιτήματα επαναλαμβάνονται συχνά και ο χειρισμός τους συνεπάγεται διοικητικό κόστος, οπότε ενδεχομένως να υπάρξει σχετική επιβάρυνση – με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, 15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας, ΤΚ 55102, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν και στη διεύθυνση: dpo@intersalonica.gr. Εφόσον ασκηθεί ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, η απάντηση σε αυτά θα δίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής επιστολής ή του ηλεκτρονικού μηνύματος, με σχετική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.