Η επαγγελματική σας στέγη αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον θεμέλιο λίθο για την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, γεγονός που αποδεικνύεται από τα ποσά που απαιτούνται για την απόκτηση και συντήρησή της. Απώλεια επαγγελματικής στέγης συνεπάγεται λήξη οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, με όλα τα καταστροφικά συνεπακόλουθα.

Εμείς, θέλοντας να εξασφαλίσουμε τον επιχειρηματία, προσφέρουμε τα πακέτα ασφάλισης που βλέπετε παρακάτω.

Κάθε υπεύθυνος επαγγελματίας, εκτός από την επιχείρησή του, θέλει να εξασφαλίσει και τις ζημίες που πιθανόν θα προκληθούν σε τρίτους (πελάτες, προσωπικό) από τυχόν λάθη ή παραλήψεις. Οι ασφαλίσεις ευθύνης, που σας παρέχει ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι :
 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Περιλαμβάνονται ζημιές που πιθανώς να προκληθούν σε τρίτους, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα από τη χρήση, κατοχή και εν γένει λειτουργία πάγιων εγκαταστάσεων, εκτέλεση εργασιών ακόμη και από την καθημερινή ζωή κάποιου φυσικού ατόμου.

 • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων :
  – Καταστημάτων
  – Γραφείων
  – Κέντρων Διασκέδασης
  – Κινηματογράφων / Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
 • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών (Εργολάβων & Μηχανικών)

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η εργοδοτική ευθύνη αφορά την ευθύνη του εκάστοτε εργοδότη για πέραν του Ι.Κ.Α. παροχές, για ατυχήματα που θα συμβούν στο προσωπικό του κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.   Συνήθως παρέχεται σαν πρόσθετη κάλυψη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιλαμβάνονται ζημίες, που θα υποχρεωθούν οι ασφαλισμένοι να καταβάλλουν χρηματικά ποσά  για δικαστικές αποφάσεις από απαίτηση ή απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες προέρχονται από αμέλεια, λάθη ή παραλείψεις αυτών κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος τους.

 • Ιατρού
 • Φαρμακοποιού
 • Δικηγόρου
 • Συμβολαιογράφου
 • Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού
 • Λογιστή
 • Ασφαλιστικού Πράκτορα

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Απευθύνεται σε κατασκευαστές ή παρασκευαστές και εισαγωγείς τυποποιημένων ή συσκευασμένων προϊόντων για ζημίες, που θα προκληθούν έναντι του τελικού καταναλωτή.

Το προσωπικό της επιχείρησής σας εξασφαλίζει  την ομαλή λειτουργία της. Προστατεύστε το προσωπικό σας με ένα ομαδικό ασφαλιστήριο του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ που αποτελεί συνδυασμό καλύψεων Ζωής, Ατυχημάτων, Απώλειας Εισοδήματος, Ασθενειών και Αποταμίευσης λόγω συνταξιοδότησης. Η κοινωνική χρησιμότητα μιας Ομαδικής Ασφάλισης είναι προφανής, μιας και όταν κάποιος από τους ασφαλισμένους αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας, θα στηρίζεται από τις οικονομικές παροχές της ασφάλισης.

Η επιχείρησή σας αποτελεί πηγή εισοδήματος τόσο για σας όσο και για τους υπαλλήλους σας. Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ σας παρέχει ένα πλήρες ασφαλιστικό πακέτο καλύψεων, που προστατεύει απόλυτα και με συνέπεια  την επιχείρησή σας από οποιοδήποτε απρόβλεπτο και ζημιογόνο γεγονός με το μικρότερο δυνατό κόστος.
 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 • Φωτιά.
 • Φωτιά από κεραυνό.
 • Φωτιά από δάσος ή ξερά χόρτα.
 • Βραχυκύκλωμα.
 • Έκρηξη.
 • Κλοπή διά ρήξεως και κακόβουλη βλάβη κατά την κλοπή.
 • Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα – Διάρρηξη Σωληνώσεων. Προϋπόθεση τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα να είναι τοποθετημένα πάνω σε παλέτες ή ράφια και η οικοδομή να ΜΗΝ είναι μεγαλύτερη της εικοσαετίας (για τη διάρρηξη σωληνώσεων). ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ.
 • Θραύση Κρυστάλλων (Βιτρίνας μόνο).
 • Αστική Ευθύνη από Φωτιά, Έκρηξη, Νερά.
 • Πολιτικές ταραχές – Στάσεις – Απεργίες.
 • Ζημίες από καπνό.
 • Πτώση αεροσκαφών.
 • Πρόσκρουση Οχήματος.
 • Αποκομιδή Συντριμμάτων.
 • Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες προς τρίτους από ατύχημα, που θα οφείλεται σε κακή κατάσταση, κακή λειτουργικότητα των χώρων του καταστήματος και σε αμέλεια του προσωπικού της επιχείρησης.
 • Απώλεια κερδών και σταθερών εξόδων (ενοίκια και μισθοί υπαλλήλων μόνον) .
 • Ληστεία.
 • Χιόνι – χαλάζι – παγετός
 • ‘Aντληση υδάτων.
 • Έξοδα μεταστέγασης περιεχομένου.
 • Έξοδα μελετών, αδειών.
 • Χρήματα εντός χρηματοκιβωτίου.
 • Ασφάλιση ζημιών εκ του κλονισμού και πυρκαγιάς από τον σεισμό (Προαιρετικά σε κτίρια με αντισεισμική κατασκευή).

Με κύριους άξονες την παράδοση, την πρωτοπορία, τα ανταγωνιστικά προϊόντα, κυρίως όμως με την πείρα που διαθέτουμε, η Εταιρία μας εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία, εμπόρου, παραγωγού και ιδιώτη στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Στον κλάδο Μεταφορών καλύπτουμε τις πιθανές ζημιές ή απώλειες των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους με οποιοδήποτε μέσο.
Ασφαλίζουμε κάθε είδους αγαθά και γενικά πάσης φύσεως εμπορεύματα, που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Παρέχουμε κάλυψη σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών του Λονδίνου, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μας.
Το κόστος της ασφάλισης εξαρτάται κυρίως από:

 • Την φύση και την αξία του προτεινομένου για ασφάλιση αντικειμένου.
 • Το μεταφορικό μέσο και το ταξίδι.
 • Τη συσκευασία / στοιβασία και τον τόπο προορισμού.
 • Τους καλυπτομένους κίνδυνους.
 • Τις συνθήκες στους τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Με την εγγύηση και την πείρα του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ασφαλίζουμε τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, καθώς και τις εντός της Ελλάδος μεταφορές των εμπορευμάτων.
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς του κλάδου για να σας προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Η απώλεια χρημάτων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον  επιχειρηματία. Όταν μια επιχείρηση σταματήσει να λειτουργεί από ζημία, τα τρέχοντα έξοδά της δεν παύουν να υπάρχουν. Με τις καλύψεις χρηματικών απωλειών ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ μπορεί να  σας ασφαλίσει για :

 • Απώλεια κερδών: Δίνεται σαν συμπληρωματική κάλυψη ασφαλιστηρίου πυρός για την οικονομική στήριξη της επιχείρησής σας μετά από ζημία πυρός.
 • Σταθερά έξοδα: Καλύπτονται τα  τρέχοντα έξοδα της επιχείρησης για όσο χρονικό διάστημα δεν θα λειτουργεί μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς.

Τα ταξίδια αποτελούν ένα ευχάριστο διάλλειμα στην καθημερινότητα αλλά μερικές φορές μπορούν να μετατραπούν σε άσχημη εμπειρία.
Με την ταξιδιωτική ασφάλιση ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ καλύπτει σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης), που πιθανόν να υποστεί κάθε ταξιδιώτης κατά τη διάρκεια οργανωμένων ταξιδιών που αναλαμβάνει η ασφαλιζόμενη επωνυμία. Επίσης καλύπτει τις οικονομικές απώλειες του ταξιδιώτη και τα έξοδα επαναπατρισμού (με το ίδιο μέσο που αρχικά ταξίδευσε) σε περίπτωση πτώχευσης και αφερεγγυότητας της ασφαλιζόμενης επωνυμίας.

Ιδιωτικές Πτήσεις 

Ο χρόνος του κάθε επιχειρηματία είναι πολύτιμος. Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ θέλοντας να εξασφαλίσει τη γρήγορη και ασφαλή μετάβαση στον προορισμό σας, χωρίς αναμονή και χάσιμο χρόνου, μπορεί και σας μεταφέρει με τα υπερσύγχρονα πτητικά μέσα που διαθέτει οπουδήποτε ζητήσετε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσουμε την πτήση σας.

 

Επισκευή – έλεγχος οχημάτων

Ψάχνετε συνεργείο που να παρέχει υπεύθυνες υπηρεσίες επισκευής ή ελέγχου στα οχήματα της επιχείρησής σας με υπερσύγχρονα μηχανήματα; Το συνεργείο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι στη διάθεσή σας.