Η κατοικία στεγάζει την οικογένεια και τα όνειρά σας για μια καλύτερη ζωή. Για την απόκτησή της, απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά και πολλές μακροχρόνιες θυσίες.

Σκεφτείτε μια μέρα χωρίς το σπίτι σας!

Εμείς για να σας απαλλάξουμε από αυτή τη δυσάρεστη σκέψη και θέλοντας να καλύψουμε τις ανάγκες ασφάλισης της κατοικίας και της οικογένειάς σας, που διαμένουν σ’ αυτές, δημιουργήσαμε πέντε διαφορετικά πακέτα προσαρμοζόμενα πλήρως στις ανάγκες και τις επιθυμίες του ασφαλιζομένου.

Οι παρεχόμενες καλύψεις του πακέτου Ασφάλισης Κατοικίας Εστία Α είναι οι εξής :

 • Πυρκαγιά από κάθε κίνδυνο και ζημίες από καπνό
 • Έκρηξη από κάθε κίνδυνο
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων τους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Έξοδα πυρόσβεσης

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: Σε κτίρια με αντισειμική κατασκευή, αν το επιθυμεί ο πελάτης, μπορεί να γίνει ασφάλιση για κάλυψη από σεισμό.

Οι παρεχόμενες καλύψεις του πακέτου Ασφάλισης Κατοικίας  ΕΣΤΙΑ Β είναι οι εξής :

 • Πυρκαγιά από κάθε κίνδυνο και ζημίες από καπνό
 • Έκρηξη από κάθε κίνδυνο
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων τους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Έξοδα πυρόσβεσης
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα
 • Πτώση δένδρων
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Ζημίες λέβητα θέρμανσης – θερμοσίφωνα από έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Ζημίες στο κτίριο από τον κλέφτη

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: Σε κτίρια με αντισειμική κατασκευή, αν το επιθυμεί ο πελάτης, μπορεί να γίνει ασφάλιση για κάλυψη από σεισμό.

Οι παρεχόμενες καλύψεις του πακέτου Ασφάλισης Κατοικίας ΕΣΤΙΑ Γ είναι οι εξής :

 • Πυρκαγιά από κάθε κίνδυνο και ζημίες από καπνό
 • Έκρηξη από κάθε κίνδυνο
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων τους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Έξοδα πυρόσβεσης
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα
 • Πτώση δένδρων
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Ζημίες λέβητα θέρμανσης – θερμοσίφωνα από έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Ζημίες στο κτίριο από τον κλέφτη
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως
 • Προσωπικό ατύχημα οικογενείας
 • Νομική προστασία οικογενείας
 • Απώλεια ενοικίων
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή από καλυπτόμενη ζημιά.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: Σε περίπτωση επιθυμητής ασφάλισης για κάλυψη από σεισμό, τα μικτά ασφάλιστρα είναι 1,20 € επιπλέον, ανά 1.000 € ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

Οι παρεχόμενες καλύψεις του πακέτου Ασφάλισης Κατοικίας ΕΣΤΙΑ Δ είναι οι εξής :

 • Πυρκαγιά από κάθε κίνδυνο και ζημίες από καπνό
 • Έκρηξη από κάθε κίνδυνο
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων τους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Έξοδα πυρόσβεσης
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα
 • Πτώση δένδρων
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Ζημίες λέβητα θέρμανσης – θερμοσίφωνα από έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Ζημίες στο κτίριο από τον κλέφτη
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως
 • Προσωπικό ατύχημα οικογενείας
 • Νομική προστασία οικογενείας
 • Απώλεια ενοικίων
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή από καλυπτόμενη ζημιά
 • Γενική αστική ευθύνη αρχηγού οικογενείας
 • Αστική ευθύνη πυρός – ύδατος προς ιδιοκτήτη
 • Αστική ευθύνη πυρός – ύδατος προς τρίτους.
 • Ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης καινούργιου.
 • Κάλυψη εξόδων κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων / Έξοδα Μεταστέγασης / Έξοδα αποθήκευσης περιεχομένου μετά από καλυπτόμενη ζημιά.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: Σε περίπτωση επιθυμητής ασφάλισης για κάλυψη από σεισμό, τα μικτά ασφάλιστρα είναι 1,20 € επιπλέον, ανά 1.000 € ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

Στο πρόγραμμα ¨Εστία Χρεολυτικό¨ εντάσσεται η ασφάλιση των κατοικιών, για τις οποίες έχει εκδοθεί δάνειο από τραπεζικό οργανισμό. Οι καλύψεις που περιλαμβάνει – οι οποίες είναι και υποχρεωτικές – και το αντίστοιχο ασφάλιστρο είναι τα κάτωθι :

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ “ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟ A”

 • Πυρός-Κεραυνού (Για το κτίριο)
 • Σεισμός (Για το κτίριο)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ “ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟ Β”

 • Πυρός-Κεραυνού (Για το κτίριο)
 • Ευρεία έκρηξη (Για το κτίριο)
 • Ζημίες από καπνό (Για το κτίριο)
 • Σεισμός (Για το κτίριο)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ “ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟ Γ”

 • Πυρός-Κεραυνού (Για το κτίριο)
 • Πυρκαγιά από δάσος(Για το κτίριο)
 • Ευρεία έκρηξη (Για το κτίριο)
 • Ζημίες από καπνό (Για το κτίριο)
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Σεισμός (Για το κτίριο)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: Μπορούμε να προσθέσουμε οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του κλάδου Πυρός για το κτίριο η/και το περιεχόμενο, για τις οποίες τα ασφάλιστρα καθορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει δυνατότητα για έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων με πενταετή διάρκεια, στα οποία παρέχεται μια έκπτωση 10%.

Ελάχιστα ασφάλιστρα: € 15,00