Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο οποίος συγκροτείται από τις εταιρίες με επωνυμίες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε, αποδίδει τη μέγιστη σημασία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε συναλλασσόμενου (υποκείμενο των δεδομένων) με τις εταιρίες που τον απαρτίζουν και για αυτό το λόγο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. H δέσμευση πραγματοποιείται μέσω της καθιέρωσης και εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και ενός συνόλου πολιτικών και διαδικασιών που συγκροτούν ένα σύστημα προστασίας δεδομένων, με σκοπό τη συμμόρφωση όλων με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Εταιριών του Ομίλου, με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και το Ν. 4624/2019, και για την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών, προς όφελος των εταιριών του Ομίλου, των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών και των μετόχων.

Για τη συμμόρφωση με τις επιταγές του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει ορισθεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Email: dpo@intersalonica.gr
Τηλέφωνο: 2310492306

 

Η έδρα του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ βρίσκεται στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας, Τ.Θ. 22402, ΤΚ 55102, Τηλ. Κέντρο 2310492100, fax: 2310465219, website: https://www.intersalonica.gr

 

 


 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 (Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679)

 

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ;

Κάθε μία από τις εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται.

Ειδικότερα,

 • Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 465 219 είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων αυτοκινήτων και λοιπών κλάδων (Γενικές Ασφαλίσεις), .
 • Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΕΔΡΑ: 15Ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας-ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094220868,ΑΡ ΓΕΜΗ 057730304000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 486.260 είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων ΖΩΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ
 • Η AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε., ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΚ 55102, ΑΦΜ 997994258, ΑΡ ΓΕΜΗ: 059259304000,ΤΗΛ: 210 9304070, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών.
 • Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΕΔΡΑ: Σοφ. Βενιζέλου 16, 54628, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 997997389, ΑΡ ΓΕΜΗ 128464704000, ΤΗΛ 2310705002, FAX 2310500089 είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και πωλήσεων ειδών διατροφής και ενέργειας,

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας για την παρούσα ιστοσελίδα www.intersalonica.gr  είναι η εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.

 

 

 1. ΓΙΑΤΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ;

Οι ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου,  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, αναλαμβάνουν τον κίνδυνο (π.χ. ζωής, πυρός, ασθενείας, βοηθείας κλπ) τον οποίο ζητά να μεταφέρει σε αυτές ο ασφαλιζόμενος με την αίτηση ασφάλισης. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η συλλογή διαφόρων δεδομένων, είτε προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) είτε, ανά πρόγραμμα ασφάλισης και ασφαλιστική κάλυψη, ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ), ώστε, πριν ακόμη αναληφθεί ο κίνδυνος, να εκτιμηθεί και να υπολογισθεί το ανάλογο ασφάλιστρο, προκειμένου να καταρτισθεί η ασφαλιστική σύμβαση. Συλλογή δεδομένων, είτε ΔΠΧ είτε ΕΚΔΠΧ, γίνεται επίσης στα πλαίσια διακανονισμού μίας ζημίας, δεδομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης των ασφαλιστικών Εταιριών του Ομίλου ως υπευθύνων για την πληρωμή της ζημίας. Τέλος, κατ’ εξαίρεση, ΕΚΔΠΧ μπορεί να κριθεί ότι είναι απαραίτητο να ζητηθούν από την AIR INTERSALONIKA προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια έκτακτη διακομιδή ασθενούς για λόγους υγείας.

Στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου, πλην των ασφαλιστικών, η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών στους πελάτες και έκδοση των απαραίτητων παραστατικών. Τα προσωπικά δεδομένα και μόνο ενδέχεται να διαβιβαστούν σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με μοναδικό σκοπό επεξεργασίας την προώθηση σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν, προνομίων προς τους πελάτες, συσχετισμένων πωλήσεων και εκπτώσεων.

 

 1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ;

Για τις ασφαλιστικές εταιρίες του Ομίλου, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, με σκοπό την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης και σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, είναι απαραίτητο να δοθούν αληθή και πραγματικά προσωπικά δεδομένα ή/και ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που ζητούνται ως κενά πεδία στην αίτηση ασφάλισης. Ο λόγος είναι ότι τα δεδομένα και τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για επικοινωνία, την εκτίμηση του κινδύνου, τον υπολογισμό του ασφαλίστρου κλπ. Κατά συνέπεια, τυχόν άρνηση παροχής των δεδομένων και στοιχείων όσο και η ελλιπής ή ανακριβής πληροφόρηση σχετικά με αυτά, αναγκαστικά θα οδηγήσουν είτε σε μη αποδοχή της αίτησης ασφάλισης, είτε σε καταγγελία υφιστάμενης σύμβασης και ακύρωση του συμβολαίου.

Ειδικότερα, σε αιτήματα ασφάλισης οχημάτων με καλύψεις για τις οποίες είναι απαραίτητος ο έλεγχος του οχήματος πριν την ασφάλιση (προασφαλιστικός  ), η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. δύναται να διεξάγει απομακρυσμένα τον προασφαλιστικό έλεγχο, με την χρήση κατάλληλου . Στον απομακρυσμένο προασφαλιστικό έλεγχο, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα εικόνας, τα οποία επεξεργάζεται για λογαριασμό της πάροχος  πηρεσιών απομακρυσμένου προασφαλιστικού ελέγχου.

Για τη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεση του ασφαλισμένου. Εάν ο ασφαλισμένος δεν παρέχει τη συγκατάθεσή του, καθώς και αν άρει τη συγκατάθεσή του στο μέλλον, η εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με την οποία αιτείται ή έχει σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση, θα δύναται είτε να αρνηθεί τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης ή να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση με αναδρομική ισχύ.

 

Στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου, πλην των ασφαλιστικών, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα μόνο για την παροχή υπηρεσιών και πώληση προϊόντων. Κατ εξαίρεση, μπορεί να κριθεί ότι είναι απαραίτητο να ζητηθούν από την AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια έκτακτη διακομιδή ασθενούς για λόγους υγείας.

 

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής του ταυτότητας, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίαση του Ομίλου.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να παρέχεται  πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, αλλά και, ενδεχομένως, για την πληρωμή ασφαλίστρων από τους ασφαλισμένους ή πελάτες των υπόλοιπων εταιριών του Ομίλου.

Στις ηλεκτρονικές πληρωμές η ιστοσελίδα www.intersalonica.gr σε καμία περίπτωση δεν ζητά, ούτε περισσότερο αποθηκεύει, τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του χρήστη κάθε φορά που αυτός τη χρησιμοποιεί για ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούνται με την χρήση κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας, με τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, στην οποία καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail και το τηλέφωνο του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον Όμιλο καθώς και η υποβολή βιογραφικού μέσω της φόρμας υποβολής βιογραφικού, στην οποία ζητούνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση email και το βιογραφικό του ατόμου που επιθυμεί να υποβάλλει βιογραφικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου.

 

 1. ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στις Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες ασφάλειας, ενώ για τη διασφάλιση των δεδομένων ακολουθούνται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Α) Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Για τις ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ τα προσωπικά δεδομένα, μετά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης και αφού διαπιστωθεί ότι αυτή είναι πλήρης, εισάγονται στα πληροφορικά συστήματα της εκάστοτε εταιρίας και υπόκεινται πλέον τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργασία και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, οργάνωση, διόρθωση, προσαρμογή, μεταβολή, αναζήτηση. Με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα οποία χρησιμοποιούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται στον Όμιλο, δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται οι αποφάσεις αναφορικά με την ασφάλιση των πελατών μας σύννομα, με ασφάλεια και με ακρίβεια.

Β) Διακανονισμός Ζημιών: Στις ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού γεγονότος και το άνοιγμα του φακέλου ζημίας, καταχωρούνται και έτσι εισάγονται στα συστήματα της εκάστοτε Εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, ΔΠΧ ή ΕΚΔΠΧ, ανάλογα με την φύση της ζημίας, με σκοπό επεξεργασίας τον διακανονισμό της ζημίας. Τα δεδομένα αυτά διασφαλίζονται με όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά εφαρμόζονται για όλες τις Εταιρίες του Ομίλου.

Γ) Παροχή  υπηρεσιών και πώληση προϊόντων: Για τις λοιπές, μη ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου, στις οποίες εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες ασφάλειας του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα και υπόκεινται σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργασία και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, οργάνωση, διόρθωση, προσαρμογή, μεταβολή, αναζήτηση.

Δ) Εκπαίδευση: Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. λειτουργεί και ως Εκπαιδευτικό Κέντρο πιστοποιημένων σεμιναρίων επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένων των προσώπων που παρακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού της Κέντρου.

 

 1. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

O Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς και μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

H νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς  και για την παροχή υπηρεσιών, για τον διακανονισμό απαιτήσεων και την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Κανονισμού 2016/679.

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη της  ιστοσελίδας  του Ομίλου είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του Κανονισμού 2016/679.

Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης από τις ασφαλιστικές  Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ , θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης,

 

 1. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ;

Εφόσον έχει ληφθεί σχετική συγκατάθεση, ενδέχεται να λάβει χώρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμπορικό, προωθητικό, στατιστικό ή ερευνητικό σκοπό. Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, την παροχή προνομίων, την διενέργεια ερευνών σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας κλπ. Η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα για τους παραπάνω σκοπούς συνεπάγεται διατήρηση των δεδομένων για πέντε (5) έτη.

 

 1. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ;

Οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστοχώρου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ χρησιμοποιείται ασφαλής σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών  πληροφοριών των χρηστών και επισκεπτών.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Για τις ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, από τη συλλογή των δεδομένων και για όλο το διάστημα λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης που θα καταρτισθεί, η επεξεργασία τους παραμένει ενεργή. Τα δεδομένα θα παραμείνουν στα αρχεία της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής κάθε αξίωσης, εκτός εάν επιβάλλεται πρόσθετος χρόνος διατήρησης βάσει άλλης νομοθετικής εντολής (πχ. για φορολογικούς λόγους).

Στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, πλην των ασφαλιστικών,  η διατήρηση των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ισχύει έως τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής κάθε αξίωσης, εκτός εάν επιβάλλεται πρόσθετος χρόνος διατήρησης βάσει άλλης νομοθετικής εντολής (πχ. για φορολογικούς λόγους).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκπαίδευση και τη διενέργεια πιστοποιημένων σεμιναρίων επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών διαρκεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, εκτός αν διάταξη νόμου ή σχετική εγκύκλιος της Εποπτικής Αρχής επιβάλλει τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από την πάροδο έξι μηνών.

 

 1. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα δεδομένα παραμένουν και διαβιβάζονται προς επεξεργασία σε κάθε αρμόδιο τμήμα των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, σχετικό με τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, της παροχής υπηρεσίας ή πώλησης προϊόντος και του σκοπού για τον οποίο έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση. Επιπλέον, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα μπορούν να τα επεξεργαστούν βάση σύμβασης με την εκάστοτε Εταιρία του Ομίλου, είτε σε Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατρούς, δημόσιες αρχές, ταχυδρομικές εταιρίες, εταιρίες ταχυμεταφορών, εκτιμητές, τρίτες ασφαλιστικές εταιρίες και ενώσεις τους και διαμεσολαβούντα πρόσωπα. H εταιρία AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. διαβιβάζει ενίοτε προσωπικά δεδομένα σε άλλες αεροπορικές εταιρίες και πρακτορεία με τα οποία συνεργάζεται. Όλοι οι παραπάνω θα λειτουργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της εκάστοτε Εταιρίας του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Σε περίπτωση ρητής υποχρέωσης που πηγάζει από το νόμο ή διακρατική σύμβαση ή συμβατική αντασφαλιστική υποχρέωση, τα δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς ή Αντασφαλιστικές Εταιρίες με το σκοπό την διενέργεια ελέγχων φορολογικών, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συμμόρφωσης με διακρατικές συμφωνίες κλπ. Επίσης, μπορεί να γίνει διαβίβαση σε δημόσιες και δικαστικές αρχές, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο.

 

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί  ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, δηλαδή: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ζ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

 1. ΠΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου ασκούνται χωρίς χρέωση – εκτός αν τα αιτήματα επαναλαμβάνονται συχνά και ο χειρισμός τους συνεπάγεται διοικητικό κόστος, οπότε ενδεχομένως να υπάρξει σχετική επιβάρυνση – με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, 15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας, ΤΚ 55102 υπ’ όψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν και στη διεύθυνση: dpo@intersalonica.gr.

Εφόσον ασκηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα, λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής επιστολής ή του ηλεκτρονικού μηνύματος, με σχετική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

 

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ð Τα δικαιώματά μου ð Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.


 

Cookies

 1. Τι είναι τα Cookies και που χρησιμοποιούνται;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο στον φυλλομετρητή (internet browser) που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ www.intersalonica.gr .

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστοτόπου, όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.

Η χρήση τους έχει αποτέλεσμα την απομνημόνευση πληροφοριών προτίμησής σας σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να ανακτηθούν και να αναγνωριστούν την επόμενη φορά που θα την επισκεφτείτε.

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies, μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ www.intersalonica.gr, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

 1. Είδη Cookies

Η ιστοσελίδα του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε φυλλομετρητή.

Α) Απαραίτητα cookies

Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητούμε τη συγκατάθεσή σας. Για όλα τα άλλα cookies απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

 

Β) Cookies λειτουργικότητας

Είναι cookies που βελτιώνουν την λειτουργικότητα του ιστότοπου. Χάρη στη χρήση των συγκεκριμένων cookies η περιήγηση προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντά σας και  εξοικονομείται χρόνος που θα χανόταν με επαναεισαγωγή πληροφοριών.

 

Γ) Cookies συνεδρίας

Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια μιας πλοήγησης και σβήνονται από τον υπολογιστή, όταν κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης

 

Δ) Cookies τρίτων εταιρειών

 

GOOGLE ANALYTICS

Ο ιστότοπος του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ χρησιμοποιεί το Google Analytics “Remarketing and Advertising Features”, μέσω του οποίου ο όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συγκεντρώνει πληροφορίες που τον βοηθούν να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό του βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών του. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η Google στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacv/ και ειδικότερα τον σύνδεσμο https://support.google.com/analvtics/answer/6004245.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

Cookies του AdobeFlashPlayer

Ο ιστότοπος του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ χρησιμοποιεί το AdobeFlashPlayer για την εμφάνιση φωτογραφιών με flash player. Η εταιρεία Adobe χρησιμοποιεί δικά της cookies, στα οποία δεν μπορείτε να επεμβαίνετε αλλάζοντας τις παραμέτρους του προγράμματος πλοήγησής σας. Χρησιμοποιούνται από το FlashPlayer για τους ίδιους λόγους που χρησιμοποιούνται και τα άλλα cookies, δηλαδή για την αποθήκευση των προτιμήσεων ή ταυτοποίηση των χρηστών.

 

 1. Έλεγχος Cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας (ή σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την περιήγηση σας στο internet), όπως και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για το internet (web browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

 

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο (web Site). Επίσης με την διαγραφή των cookies ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

 

Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στον ιστότοπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε.

 1. Κατάλογος των cookies που χρησιμοποιούνται
Προέρχεται από Όνομα Περιγραφή

Χρονική

Διάρκεια

Ιστοσελίδα μας PHPSESSID Cookie συνεδρίας 1-20 λεπτά
my.intersalonica.gr ASPSESSIONXXXXXXXX Cookie συνεδρίας 1-20 λεπτά
Ιστοσελίδα μας moove_gdpr_popup Αναγκαίο. Συναίνεση για cookies 1 χρόνο
Google Analytics _ga Χρησιμοποιείται για την διάκριση των επισκεπτών 2 έτη
Google Analytics _gid Χρησιμοποιείται για την διάκριση των επισκεπτών 24 ώρες
Google Analytics _gat Χρησιμοποιείται για τον ρυθμό υποβολής αιτημάτων 1 λεπτό