Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο οποίος συγκροτείται από τις εταιρίες με επωνυμίες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε, αποδίδει τη μέγιστη σημασία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε συναλλασσόμενου (υποκείμενο των δεδομένων) με τις εταιρίες που τον απαρτίζουν και για αυτό το λόγο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. H δέσμευση πραγματοποιείται μέσω της καθιέρωσης και εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και ενός συνόλου πολιτικών και διαδικασιών που συγκροτούν ένα σύστημα προστασίας δεδομένων, με σκοπό τη συμμόρφωση όλων με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Εταιριών του Ομίλου, με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και το Ν. 4624/2019, και για την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών, προς όφελος των εταιριών του Ομίλου, των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών και των μετόχων.

Για τη συμμόρφωση με τις επιταγές του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει ορισθεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Email: dpo@intersalonica.gr
Τηλέφωνο: 2310492306

 

Η έδρα του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ βρίσκεται στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας, Τ.Θ. 22402, ΤΚ 55102, Τηλ. Κέντρο 2310492100, fax: 2310465219, website: https://www.intersalonica.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ;

Κάθε μία από τις εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται.

Ειδικότερα,

 • Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 465 219 είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων αυτοκινήτων και λοιπών κλάδων (Γενικές Ασφαλίσεις), .
 • Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΕΔΡΑ: 15Ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας-ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094220868,ΑΡ ΓΕΜΗ 057730304000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 486.260 είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων ΖΩΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ
 • Η AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε., ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΚ 55102, ΑΦΜ 997994258, ΑΡ ΓΕΜΗ: 059259304000,ΤΗΛ: 210 9304070, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών.
 • Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΕΔΡΑ: Σοφ. Βενιζέλου 16, 54628, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 997997389, ΑΡ ΓΕΜΗ 128464704000, ΤΗΛ 2310705002, FAX 2310500089 είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και πωλήσεων ειδών διατροφής και ενέργειας,

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας για την παρούσα ιστοσελίδα www.intersalonica.gr  είναι η εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.

 

 

 1. ΓΙΑΤΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ;

Οι ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου,  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, αναλαμβάνουν τον κίνδυνο (π.χ. ζωής, πυρός, ασθενείας, βοηθείας κλπ) τον οποίο ζητά να μεταφέρει σε αυτές ο ασφαλιζόμενος με την αίτηση ασφάλισης. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η συλλογή διαφόρων δεδομένων, είτε προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) είτε, ανά πρόγραμμα ασφάλισης και ασφαλιστική κάλυψη, ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ), ώστε, πριν ακόμη αναληφθεί ο κίνδυνος, να εκτιμηθεί και να υπολογισθεί το ανάλογο ασφάλιστρο, προκειμένου να καταρτισθεί η ασφαλιστική σύμβαση. Συλλογή δεδομένων, είτε ΔΠΧ είτε ΕΚΔΠΧ, γίνεται επίσης στα πλαίσια διακανονισμού μίας ζημίας, δεδομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης των ασφαλιστικών Εταιριών του Ομίλου ως υπευθύνων για την πληρωμή της ζημίας. Τέλος, κατ’ εξαίρεση, ΕΚΔΠΧ μπορεί να κριθεί ότι είναι απαραίτητο να ζητηθούν από την AIR INTERSALONIKA προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια έκτακτη διακομιδή ασθενούς για λόγους υγείας.

Στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου, πλην των ασφαλιστικών, η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών στους πελάτες και έκδοση των απαραίτητων παραστατικών. Τα προσωπικά δεδομένα και μόνο ενδέχεται να διαβιβαστούν σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με μοναδικό σκοπό επεξεργασίας την προώθηση σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν, προνομίων προς τους πελάτες, συσχετισμένων πωλήσεων και εκπτώσεων.

 

 1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ;

Για τις ασφαλιστικές εταιρίες του Ομίλου, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, με σκοπό την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης και σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, είναι απαραίτητο να δοθούν αληθή και πραγματικά προσωπικά δεδομένα ή/και ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που ζητούνται ως κενά πεδία στην αίτηση ασφάλισης. Ο λόγος είναι ότι τα δεδομένα και τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για επικοινωνία, την εκτίμηση του κινδύνου, τον υπολογισμό του ασφαλίστρου κλπ. Κατά συνέπεια, τυχόν άρνηση παροχής των δεδομένων και στοιχείων όσο και η ελλιπής ή ανακριβής πληροφόρηση σχετικά με αυτά, αναγκαστικά θα οδηγήσουν είτε σε μη αποδοχή της αίτησης ασφάλισης, είτε σε καταγγελία υφιστάμενης σύμβασης και ακύρωση του συμβολαίου.

Ειδικότερα, σε αιτήματα ασφάλισης οχημάτων με καλύψεις για τις οποίες είναι απαραίτητος ο έλεγχος του οχήματος πριν την ασφάλιση (προασφαλιστικός  ), η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. δύναται να διεξάγει απομακρυσμένα τον προασφαλιστικό έλεγχο, με την χρήση κατάλληλου . Στον απομακρυσμένο προασφαλιστικό έλεγχο, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα εικόνας, τα οποία επεξεργάζεται για λογαριασμό της πάροχος  πηρεσιών απομακρυσμένου προασφαλιστικού ελέγχου.

Για τη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεση του ασφαλισμένου. Εάν ο ασφαλισμένος δεν παρέχει τη συγκατάθεσή του, καθώς και αν άρει τη συγκατάθεσή του στο μέλλον, η εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με την οποία αιτείται ή έχει σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση, θα δύναται είτε να αρνηθεί τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης ή να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση με αναδρομική ισχύ.

 

Στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου, πλην των ασφαλιστικών, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα μόνο για την παροχή υπηρεσιών και πώληση προϊόντων. Κατ εξαίρεση, μπορεί να κριθεί ότι είναι απαραίτητο να ζητηθούν από την AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια έκτακτη διακομιδή ασθενούς για λόγους υγείας.

 

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής του ταυτότητας, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίαση του Ομίλου.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να παρέχεται  πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, αλλά και, ενδεχομένως, για την πληρωμή ασφαλίστρων από τους ασφαλισμένους ή πελάτες των υπόλοιπων εταιριών του Ομίλου.

Στις ηλεκτρονικές πληρωμές η ιστοσελίδα www.intersalonica.gr σε καμία περίπτωση δεν ζητά, ούτε περισσότερο αποθηκεύει, τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του χρήστη κάθε φορά που αυτός τη χρησιμοποιεί για ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούνται με την χρήση κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας, με τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, στην οποία καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail και το τηλέφωνο του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον Όμιλο καθώς και η υποβολή βιογραφικού μέσω της φόρμας υποβολής βιογραφικού, στην οποία ζητούνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση email και το βιογραφικό του ατόμου που επιθυμεί να υποβάλλει βιογραφικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου.

 

 1. ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στις Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες ασφάλειας, ενώ για τη διασφάλιση των δεδομένων ακολουθούνται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Α) Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Για τις ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ τα προσωπικά δεδομένα, μετά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης και αφού διαπιστωθεί ότι αυτή είναι πλήρης, εισάγονται στα πληροφορικά συστήματα της εκάστοτε εταιρίας και υπόκεινται πλέον τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργασία και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, οργάνωση, διόρθωση, προσαρμογή, μεταβολή, αναζήτηση. Με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα οποία χρησιμοποιούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται στον Όμιλο, δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται οι αποφάσεις αναφορικά με την ασφάλιση των πελατών μας σύννομα, με ασφάλεια και με ακρίβεια.

Β) Διακανονισμός Ζημιών: Στις ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού γεγονότος και το άνοιγμα του φακέλου ζημίας, καταχωρούνται και έτσι εισάγονται στα συστήματα της εκάστοτε Εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, ΔΠΧ ή ΕΚΔΠΧ, ανάλογα με την φύση της ζημίας, με σκοπό επεξεργασίας τον διακανονισμό της ζημίας. Τα δεδομένα αυτά διασφαλίζονται με όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά εφαρμόζονται για όλες τις Εταιρίες του Ομίλου.

Γ) Παροχή  υπηρεσιών και πώληση προϊόντων: Για τις λοιπές, μη ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου, στις οποίες εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες ασφάλειας του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα και υπόκεινται σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργασία και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, οργάνωση, διόρθωση, προσαρμογή, μεταβολή, αναζήτηση.

Δ) Εκπαίδευση: Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. λειτουργεί και ως Εκπαιδευτικό Κέντρο πιστοποιημένων σεμιναρίων επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένων των προσώπων που παρακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού της Κέντρου.

 

 1. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

O Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς και μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

H νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς  και για την παροχή υπηρεσιών, για τον διακανονισμό απαιτήσεων και την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Κανονισμού 2016/679.

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη της  ιστοσελίδας  του Ομίλου είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του Κανονισμού 2016/679.

Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης από τις ασφαλιστικές  Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ , θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης,

 

 1. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ;

Εφόσον έχει ληφθεί σχετική συγκατάθεση, ενδέχεται να λάβει χώρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμπορικό, προωθητικό, στατιστικό ή ερευνητικό σκοπό. Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, την παροχή προνομίων, την διενέργεια ερευνών σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας κλπ. Η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα για τους παραπάνω σκοπούς συνεπάγεται διατήρηση των δεδομένων για πέντε (5) έτη.

 

 1. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ;

Οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστοχώρου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ χρησιμοποιείται ασφαλής σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών  πληροφοριών των χρηστών και επισκεπτών.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Για τις ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, από τη συλλογή των δεδομένων και για όλο το διάστημα λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης που θα καταρτισθεί, η επεξεργασία τους παραμένει ενεργή. Τα δεδομένα θα παραμείνουν στα αρχεία της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής κάθε αξίωσης, εκτός εάν επιβάλλεται πρόσθετος χρόνος διατήρησης βάσει άλλης νομοθετικής εντολής (πχ. για φορολογικούς λόγους).

Στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, πλην των ασφαλιστικών,  η διατήρηση των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ισχύει έως τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής κάθε αξίωσης, εκτός εάν επιβάλλεται πρόσθετος χρόνος διατήρησης βάσει άλλης νομοθετικής εντολής (πχ. για φορολογικούς λόγους).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκπαίδευση και τη διενέργεια πιστοποιημένων σεμιναρίων επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών διαρκεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, εκτός αν διάταξη νόμου ή σχετική εγκύκλιος της Εποπτικής Αρχής επιβάλλει τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από την πάροδο έξι μηνών.

 

 1. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα δεδομένα παραμένουν και διαβιβάζονται προς επεξεργασία σε κάθε αρμόδιο τμήμα των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, σχετικό με τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, της παροχής υπηρεσίας ή πώλησης προϊόντος και του σκοπού για τον οποίο έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση. Επιπλέον, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα μπορούν να τα επεξεργαστούν βάση σύμβασης με την εκάστοτε Εταιρία του Ομίλου, είτε σε Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατρούς, δημόσιες αρχές, ταχυδρομικές εταιρίες, εταιρίες ταχυμεταφορών, εκτιμητές, τρίτες ασφαλιστικές εταιρίες και ενώσεις τους, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και διαμεσολαβούντα πρόσωπα. H εταιρία AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. διαβιβάζει ενίοτε προσωπικά δεδομένα σε άλλες αεροπορικές εταιρίες και πρακτορεία με τα οποία συνεργάζεται. Όλοι οι παραπάνω θα λειτουργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της εκάστοτε Εταιρίας του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Σε περίπτωση ρητής υποχρέωσης που πηγάζει από το νόμο ή διακρατική σύμβαση ή συμβατική αντασφαλιστική υποχρέωση, τα δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς ή Αντασφαλιστικές Εταιρίες με το σκοπό την διενέργεια ελέγχων φορολογικών, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συμμόρφωσης με διακρατικές συμφωνίες κλπ. Επίσης, μπορεί να γίνει διαβίβαση σε δημόσιες και δικαστικές αρχές, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο.

 

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί  ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, δηλαδή: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ζ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

 1. ΠΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου ασκούνται χωρίς χρέωση – εκτός αν τα αιτήματα επαναλαμβάνονται συχνά και ο χειρισμός τους συνεπάγεται διοικητικό κόστος, οπότε ενδεχομένως να υπάρξει σχετική επιβάρυνση – με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, 15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας, ΤΚ 55102 υπ’ όψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν και στη διεύθυνση: dpo@intersalonica.gr.

Εφόσον ασκηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα, λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής επιστολής ή του ηλεκτρονικού μηνύματος, με σχετική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

 

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.


 

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την αίτηση πρόσληψης ή την αποστολή βιογραφικού σημειώματος υποψήφιων εργαζόμενων

 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο οποίος συγκροτείται από τις εταιρίες με επωνυμίες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. (στο εξής ο ΟΜΙΛΟΣ), ενημερώνει με την παρούσα ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα, ή/και την αίτηση πρόσληψης που υποβάλλονται, ή/και στη φόρμα υποβολής βιογραφικού που συμπληρώνεται στις ιστοσελίδες του ΟΜΙΛΟΥ (www.intersalonica.gr, www.gev.gr, www.airintersalonica.gr), συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας – ανάλογα με τα επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων – από μια ή περισσότερες από τις παρακάτω εταιρίες του ΟΜΙΛΟΥ :

 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ,
 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α,
 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,
 • AIR INTERSALONIKA Ε.

 

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Κάθε μία από τις εταιρίες του ΟΜΙΛΟΥ είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται.

Ο ΟΜΙΛΟΣ, για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας,  έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας: dpo@intersalonica.gr, τηλ. 2310492306, διεύθυνση: 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας, ΤΚ 551 02.

2.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων των υποκειμένων των δεδομένων για εξέταση ενδεχομένης πρόσληψης και επικοινωνίας μαζί τους ή η αρχειοθέτηση της αίτησης και του βιογραφικού τους σημειώματος για επανεκτίμησή τους σε μεταγενέστερο χρόνο για τη στελέχωση της ίδιας ή άλλης θέσης εργασίας εντός του ΟΜΙΛΟΥ, εντός πάντα του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης των δεδομένων που ορίζεται κατωτέρω. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εξέταση του αιτήματός τους  και αν δεν παρέχουν τα εν λόγω δεδομένα, δεν θα μπορεί να γίνεται η εξέταση της αίτησης και του βιογραφικού.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Κανονισμού 2016/679, καθ’ ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας. Περαιτέρω, η επεξεργασία των δεδομένων υγείας που ενδεχομένως παρέχονται με την αίτηση και το βιογραφικό και περιλαμβάνεται στο δελτίο υγείας του υποψήφιου εργαζομένου, έχει ως νομική βάση το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. β΄ του εν λόγω Κανονισμού.

3.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν θα προσληφθούν διατηρούνται για μία περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά την υποβολή τους, με σκοπό την τυχόν επανεκτίμηση της αίτησης για την ίδια ή άλλη κατάλληλη θέση εργασίας στον ΟΜΙΛΟ. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο.

4.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Μέχρι την πιθανή πρόσληψη των υποψηφίων, ουδεμία διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων λαμβάνει χώρα από τον ΟΜΙΛΟ προς τρίτους και αυτά φυλάσσονται με τα προβλεπόμενα μέτρα. Ανάλογα με τα επαγγελματικά τους προσόντα, υπάρχει περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων να προωθηθούν σε διαφορετική εταιρία του ΟΜΙΛΟΥ από την οποία συλλέχθηκαν, με σκοπό τη στελέχωση κενής θέσης. Σε περίπτωση που στο βιογραφικό τους σημείωμα αναφέρονται συστάσεις από πρόσωπα, ενδέχεται να γίνει επικοινωνία μαζί τους με σκοπό την επιβεβαίωση των συστάσεων. Ο ΟΜΙΛΟΣ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών των υποψηφίων και κατά την επεξεργασία τους. Δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στα πληροφοριακά συστήματα που διατηρεί ο ΟΜΙΛΟΣ, έχουν μόνο οι εντεταλμένοι προς τούτο υπάλληλοί της.

5.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα παρακάτω δικαιώματα που προβλέπει ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:

α. Δικαίωμα ενημέρωσης: ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων μια σειρά από πληροφορίες, όπως είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, οι σκοποί της επεξεργασίας, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι αποδέκτες των δεδομένων, η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων, το δικαίωμα καταγγελίας κοκ.

β. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λαμβάνει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η πρόσβαση σε μια σειρά από πληροφορίες.

γ. Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ε. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

στ. Δικαίωμα στη λήθη: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων, όταν δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

ζ. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή είτε επιστολής στη διεύθυνση: ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, Τ.Κ. 551 02, Θεσσαλονίκη (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) είτε ηλεκτρονικού μηνύματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@intersalonica.gr). Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός διαστήματος 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας).

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για Αποζημιώσεις

 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο οποίος συγκροτείται από τις εταιρίες με επωνυμίες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε., ενημερώνει με την παρούσα ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά  δεδομένα των υποκειμένων, με σκοπό την αποζημίωσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Κάθε μία από τις ασφαλιστικές εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (στο εξής: ο ΟΜΙΛΟΣ) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται.

Ειδικότερα:

–              Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 465 219 και

–              Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας-ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094220868,ΑΡ ΓΕΜΗ 057730304000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 486.260.

Ο ΟΜΙΛΟΣ, για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας,  έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας: dpo@intersalonica.gr, τηλ. 2310492306, διεύθυνση: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, ΤΚ 551 02.

2.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ασφαλιστική σύμβαση, και συγκεκριμένα, για την εκτίμηση των ζημιών, τον διακανονισμό των απαιτήσεων και την καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ.

3.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής κατηγορίες προσωπικών Δεδομένων: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, στοιχεία που αφορούν ασφαλιστική αποζημίωση, ήτοι αριθ. κυκλοφ. οχήματος, ημερομηνία και συνθήκες ατυχήματος, υλικές ζημίες, καθώς και οικονομικά δεδομένα, ήτοι ποσό αποζημίωσης, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κτλ. Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν σωματικές βλάβες, ο ΟΜΙΛΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα υγείας, αποκλειστικά όμως όσα αφορούν την ασφαλιστική περίπτωση.

4.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την φορολογική και την ασφαλιστική νομοθεσία και, σε κάθε περίπτωση, έως είκοσι έτη από την καταβολή της αποζημίωσης ή το διακανονισμό της ζημίας.

5.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε), νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, δικηγόροι, δημόσιες αρχές, εκτιμητές ζημιών, συνεργεία επισκευής οχημάτων, τρίτες ασφαλιστικές εταιρίες ή ενώσεις τους και διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα, εταιρίες ταχυμεταφορών, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και δημόσιες φορολογικές ή άλλες αρχές. Διαβίβαση δεδομένων από τον ΟΜΙΛΟ προς το Εξωτερικό μπορεί να γίνει μόνο βάσει νομοθετικής ή συμβατικής υποχρέωσής της.

6.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, για το δικαίωμα εναντίωσης ή αντίρρησης, καθώς και για το δικαίωμα στην φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή είτε επιστολής στη διεύθυνση: ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, Τ.Κ. 551 02, Θεσσαλονίκη (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) είτε ηλεκτρονικού μηνύματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@intersalonica.gr). Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός διαστήματος 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας).

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο οποίος συγκροτείται από τις εταιρίες με επωνυμίες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε., ενημερώνει με την παρούσα ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Κάθε μία από τις ασφαλιστικές εταιρίες του Ομίλου (στο εξής ο ΟΜΙΛΟΣ) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται.

Ειδικότερα:

–              Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 465 219 και

–              Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΕΔΡΑ: 15Ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας-ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094220868,ΑΡ ΓΕΜΗ 057730304000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 486.260.

Ο ΟΜΙΛΟΣ, για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας, έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας: dpo@intersalonica.gr, 2310492306, διεύθυνση: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, ΤΚ 551 02.

2.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

Η συλλογή και επεξεργασία των παρακάτω Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης με τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή και τη συμμόρφωση του ΟΜΙΛΟΥ με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, αλλά και για τη συμμόρφωση του ΟΜΙΛΟΥ με έννομες υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του ΓΚΠΔ, όπως είναι οι προβλεπόμενες από το φορολογικό δίκαιο.

3.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τους συνεργάτες τους:

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής: Όνομα, επώνυμο, Όνομα και επώνυμο συζύγου, Όνομα και επώνυμο πατέρα, Όνομα και επώνυμο μητέρας, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., Διεύθυνση κατοικίας, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Τηλέφωνο, Fax, Email, Δ/νση Εργασίας, Αρ. Μητρώου Αδείας, Υπογραφή,

Διαχειριστής – Εκπρόσωπος Εταιρίας: Όνομα, επώνυμο, Όνομα και επώνυμο συζύγου, Όνομα και επώνυμο πατέρα, Όνομα και επώνυμο μητέρας, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση κατοικίας, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Τηλέφωνο, Fax, Email, Αρ. Μητρώου Αδείας, Υπογραφή,

Εγγυητής: Όνομα, επώνυμο, Όνομα και επώνυμο συζύγου, Όνομα και επώνυμο πατέρα, Όνομα και επώνυμο μητέρας, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., Διεύθυνση κατοικίας, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Τηλέφωνο, Email, Διεύθυνση Εργασίας, Αρ. Μητρώου Αδείας, Υπογραφή,

Αντίκλητος: Όνομα, επώνυμο, Όνομα πατέρα, Όνομα μητέρας, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο.

4.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ διατηρεί τα προσωπικά  δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων μέχρι τη λήξη της σύμβασης και επιπρόσθετα έως το χρόνο παραγραφής τυχόν αξιώσεων. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ή έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται είκοσι (20) χρόνια από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

5.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα προσωπικά δεδομένα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ενδέχεται να διαβιβασθούν σε Επαγγελματικά επιμελητήρια και σε Τράπεζες, με σκοπό τη διενέργεια πληρωμών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, εκτός αν αυτό απαιτηθεί από τον αντασφαλιστή.

6.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει τα εξής δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε μια σειρά από πληροφορίες, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και ζ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, παρέχονται πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

 

Η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. (στο εξής η ΕΤΑΙΡΙΑ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα δεσμεύεται για την προστασία και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων. Mε την παρούσα ενημερώνει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εικόνας των επισκεπτών στα γραφεία της, μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, Τηλ. Κέντρο: 2310492100, email: company@intersalonica.gr.

2.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

H Εταιρία χρησιμοποιεί σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ;

Το έννομο συμφέρον της Εταιρίας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσει τους χώρους του και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτούς από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. H εταιρία συλλέγει μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζει τη λήψη σε χώρους που αξιολογήθηκαν ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία της και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζει σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

H Εταιρία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό, απομονώνεται τμήμα του βίντεο και τηρείται έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτο, το βίντεο τηρείται έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

5.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

6.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχουν δικαίωμα να μάθουν αν επεξεργάζεται η εικόνα τους και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβουν αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να περιοριστεί η επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγραφούν δεδομένα τα οποία θεωρούν απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχουν δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@intersalonica.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας ή καταθέτοντας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, σε κάποιο από τα σημεία εξυπηρέτησης της Εταιρίας. Για να εξεταστεί ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα τους, θα πρέπει να προσδιορίσουν στην Εταιρία πότε περίπου βρέθηκαν στην εμβέλεια των καμερών και να δώσουν μια εικόνα τους, ώστε να διευκολύνουν τον εντοπισμό των δικών τους δεδομένων και την απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας για να τους επιδειχτούν οι εικόνες στις οποίες εμφανίζονται. Επισημαίνεται επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα απαντήσει αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν παραβιάζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr

 

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ενημερώνει με την παρούσα ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοχώρου https://training.intersalonica.gr/, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τη διεξαγωγή των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρέχεται εδώ: https://intersalonica.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon/#1677831944759-1cb41809-7972

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, Τηλ. Κέντρο: 2310492100, email: company@intersalonica.gr.

2.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον ιστοχώρο γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής του ταυτότητας, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίαση της εταιρίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών του ιστοχώρου γίνεται με σκοπό να παρέχεται πρόσβαση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων που παρέχονται μέσω αυτής. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας, με τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, στην οποία καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση e-mail του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την εταιρία.

3.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ;

Μέσω του ιστοχώρου συλλέγονται αυτομάτως δεδομένα, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του χρήστη, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό του σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής του, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies (βλ. ενημέρωση για Cookies). Επιπλέον, γίνεται συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοχώρου, στα οποία περιλαμβάνονται: ονοματεπώνυμο, email και πληροφορίες από το θέμα και το μήνυμα.

Για την εγγραφή στην πλατφόρμα https://training.intersalonica.gr/ συλλέγονται τα εξής στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο, β) Όνομα πατέρα, γ) Αριθ. μητρώου επιμελητηρίου, δ) Σχέση με τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ε) Κωδικός συνεργασίας ή στοιχεία σύστασης, στ) διεύθυνση, ζ) Α.Δ.Τ., η) Α.Φ.Μ., θ) Δ.Ο.Υ. ι) τηλέφωνο και ια) email. Δε συλλέγονται ούτε διατηρούνται τα στοιχεία πιστωτικών ή τραπεζικών καρτών ή άλλων οικονομικών στοιχείων.

 

4.ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας της εταιρίας είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του Κανονισμού 2016/679, δηλ. ότι η λειτουργία της εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντα της εταιρίας, όπως είναι η προβολή των προϊόντων της εταιρίας και η παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, αλλά και η βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας της.

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εγγραφή στην πλατφόρμα η νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α΄ του Κανονισμού 2016/679, καθώς προϋπόθεση για την εγγραφή και συμμετοχή στα Σεμινάρια είναι η συγκατάθεση του εκπαιδευόμενου, ενώ το ίδιο ισχύει και για την επικοινωνία με την εταιρία και τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

5.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της εταιρίας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από την πάροδο έξι μηνών. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων και για διατηρούνται τουλάχιστον για διάστημα πέντε ετών, για φορολογικούς λόγους.

6.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι η εταιρία που διαχειρίζεται την εκπαιδευτική πλατφόρμα, με την οποία υπάρχει σύμβαση εκτελούντος την επεξεργασία. Κατά τα λοιπά, δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, ούτε σε τρίτες χώρες.

7.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, για το δικαίωμα εναντίωσης ή αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή είτε επιστολής στη διεύθυνση του Ομίλου είτε ηλεκτρονικού μηνύματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@intersalonica.gr). Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός διαστήματος 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams

 

Η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. (στο εξής η ΕΤΑΙΡΙΑ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα δεσμεύεται για την προστασία και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και τρίτων προσώπων. Προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής και στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση και ένταξη νέων τεχνολογιών σε καθημερινές εργασίες, χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαδικτυακής επικοινωνίας για συνεργασία εξ αποστάσεως ή/και για διεξαγωγή εξ αποστάσεως σεμιναρίων από το Εκπαιδευτικό κέντρο της, με την εφαρμογή Microsoft Teams (στο εξής MS Teams).

Η ΕΤΑΙΡΙΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, παρέχει την παρούσα ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που χρησιμοποιούν το Ms Teams.

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, Τηλ. Κέντρο: 2310492100, email: company@intersalonica.gr.

2.ΟΡΙΣΜΟΙ

Τηλεδιάσκεψη: κάθε σύσκεψη, συνάντηση, εκπαιδευτικό σεμινάριο, ενημερωτική ημερίδα και κάθε είδους εταιρική εκδήλωση ή συνάντηση που διεξάγεται μέσω διαδικτύου.

Χρήστης: Κάθε άτομο (στέλεχος, εργαζόμενος, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, τρίτος κλπ.) που χρησιμοποιεί Ms Teams για τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων μέσω της υπηρεσίας αυτής είτε σαν διοργανωτής είτε σαν συμμετέχων.

3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΧΡΗΣΗ

Η υπηρεσία Ms Teams παρέχεται από την πλατφόρμα Microsoft Office και χρησιμοποιείται για την επίτευξη άμεσης και εύκολης επικοινωνίας, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακινήσεων και προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διοργάνωση τηλεδιάσκεψης είναι το άτομο να διαθέτει κατάλληλη άδεια της υπηρεσίας MS Teams.

O χρήστης μπορεί να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη είτε μέσω διαδικτύου (web) ή μέσω της εφαρμογής Ms Teams που έχει εγκαταστήσει στη συσκευή το, ανάλογα με την άδεια που διαθέτει. Για τη συμμετοχή ατόμου σε MsTeams ως επισκέπτης, αρκεί σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς να είναι απαραίτητη η άδεια της υπηρεσίας.

4.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί την εφαρμογή Ms Teams για την επίτευξη άμεσης και εύκολης επικοινωνίας, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακινήσεων και προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις, απομακρυσμένα.

Νομική βάση επεξεργασίας των απαιτούμενων δεδομένων των χρηστών για τη χρήση της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, αποτελεί: α) η συμβατική υποχρέωση του εργαζομένου για την εκπλήρωση της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εργοδότη ή/και τη συμμέτοχή σε εκπαιδευτικά Σεμινάρια (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ), β) η υποχρέωσή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ να συμμορφώνεται με την νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ), γ) το έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΙΑΣ να διασφαλίζει την ορθή και ασφαλή λειτουργία της πλατφόρμας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ), δ) η οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω του εκπαιδευτικού κέντρου της Εταιρίας και ε) η εύκολη επικοινωνία με τρίτους ή ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

5.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ;

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας MsTeams γίνεται επεξεργασία των παρακάτω στοιχείων που αφορούν τους χρήστες:

 • Ονοματεπώνυμο,
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • ήχος (ομιλία) ή/και εικόνα.

Παράλληλα, οι χρήστες που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη, ενημερώνονται για τα στοιχεία των χρηστών που συμμετέχουν σε αυτή.

Ο χρήστης για να συμμετέχει σε ομάδα συζήτησης, θα πρέπει να έχει λάβει πρόσκληση με το σχετικό link από τον διοργανωτή. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τον εταιρικό του λογαριασμό για να συνδεθεί, συνδέεται στην τηλεδιάσκεψη χωρίς να απαιτείται έγκριση από άλλα άτομα. Όταν συνδέεται ως «επισκέπτης» (μη εταιρική σύνδεση) θα πρέπει να του επιτραπεί η είσοδος από τον διοργανωτή.

Σημειώνεται ότι ο ήχος και η εικόνα κατά τη χρήση της υπηρεσίας, μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και δεν αποθηκεύονται ούτε αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, με εξαίρεση την περίπτωση ζωντανού συμβάντος κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεων από το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Το Ms Teams διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της εικόνας και του ήχου από τον ίδιο τον χρήστη, όποτε αυτός το κρίνει σκόπιμο. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα ηχογράφησης της κλήσης, για την οποία -όταν ενεργοποιείται- ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες.

Σημειώνεται ότι η σύνδεση του χρήστη στην υπηρεσία MS Teams υλοποιείται με την πληκτρολόγηση της προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και του κωδικού πρόσβασης που γνωρίζει ο ίδιος. Η ταυτοποίηση γίνεται από την εταιρία Microsoft, πάροχο της υπηρεσίας, ελέγχοντας τα κριτήρια σύνδεσης που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης. Αν τα κριτήρια είναι σωστά, ο χρήστης ταυτοποιείται και επιτρέπεται η είσοδός του στην υπηρεσία MsTeams. Αν δεν ταυτοποιηθεί, δεν μπορεί να συνδεθεί.

 

Δεδομένα που δίνει ο ίδιος ο χρήστης: Κατά τη χρήση της υπηρεσίας και κατά τη διενέργεια τηλεδιάσκεψης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει το λόγο και να θέσει ερωτήματα, να απαντήσει σε ερωτήσεις και γενικότερα να συμμετέχει είτε δια της ομιλίας του (ήχος) είτε μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Στις περιπτώσεις διοργάνωσης Εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ο συντονιστής του σεμιναρίου είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης. Επίσης ο συντονιστής έχει τη δυνατότητα να σιγάσει το μικρόφωνο και να αποκλείσει όποιον παρακωλύει την ομαλή διαδικασία της σύγχρονης επικοινωνίας (πχ λόγω θορύβου).

6.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Σε περίπτωση καταγραφής της τηλεδιάσκεψης, το υλικό διατηρείται μέχρι έξι (6) μήνες. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων ορίζεται σε έξι μήνες, εκτός αν συντρέχει λόγος διατήρησης για περαιτέρω χρονικό διάστημα.

Τα μεταδεδομένα που τυχόν παράγονται (χρόνος και διάρκεια μαθήματος, αριθμός συμμετεχόντων, ποιότητα κλήσης) είναι ανωνυμοποιημένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

Με την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής αναφοράς με τα στοιχεία όσων συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη (προσωπικό email και χρόνος συμμετοχής).

7.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του Ms Teams, σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και νομοθετικές προβλέψεις και ως επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, μεριμνώντας για την εμπιστευτικότητά τους μέσω χρήσης ασφαλών καναλιών, εφαρμογής ισχυρών κωδικών ασφαλείας και χορήγησης δυνατότητας πρόσβασης μόνο σε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Στις συναντήσεις/ συσκέψεις ο χρήστης:

 • συμμετέχει μέσω συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε πρόσκληση που λαμβάνει
 • έχει δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (σίγασης) μικροφώνου και ομοίως ενεργοποίησης / απενεργοποίησης κάμερας
 • έχει τη δυνατότητα να την ηχογραφήσει. Με την ενεργοποίηση της ηχογράφησης, ενημερώνονται οι όλοι συμμετέχοντες από σχετικό μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του MS Teams.

Στα Εκπαιδευτικά σεμινάρια:

 • Είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα καταγραφής/αποθήκευσης
 • Δημιουργούνται εικονικές τάξεις στις οποίες εισέρχονται αποκλειστικά χρήστες με εξουσιοδότηση
 • Ο χρήστης έχει δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (σίγασης) μικροφώνου και ομοίως ενεργοποίησης / απενεργοποίησης κάμερας
 • Όταν κατά τη ζωντανή μετάδοση χρησιμοποιείται κάμερα, δεν φαίνεται εικόνα των συμμετεχόντων. Πραγματοποιείται μόνο μετάδοση ήχου κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, και διαμοιρασμός (προβολή) μόνο της παρουσίασης και εικόνας του ίδιου του εκπαιδευτή.

 

Η Εταιρία έχει φροντίσει για τη λήψη του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων. Αντίστοιχα έχει προβεί στις προβλεπόμενες και απαιτούμενες συμβατικές δεσμεύσεις με την εταιρία Microsoft, για τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της ορθής και ασφαλούς χρήσης της υπηρεσίας.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (privacy statement) της Microsoft σχετικά με το Ms Teams περιγράφεται αναλυτικά στον σύνδεσμο: https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule. Παράλληλα η ΕΤΑΙΡΙΑ ενεργεί ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία που διενεργεί η ίδια με δικά της μέσα και σκοπούς για τη βελτίωση των υπηρεσιών της και παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου, χωρίς τη συναίνεσή του, κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής με σκοπό την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεδιάσκεψης είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Το ανωτέρω ισχύει και για τη λήψη φωτογραφιών ή τη βιντεοσκόπηση της τηλεδιάσκεψης, με τρίτη συσκευή (πχ κινητό)

8.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε ό,τι αφορά ειδικά στην Επεξεργασία δεδομένων μέσω της εφαρμογής, σημειώνονται τα εξής: α) τα Προσωπικά Δεδομένα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού διενέργειας διαδικτυακών συναντήσεων/συσκέψεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, β) Η όποια διαβίβαση, σε κάθε περίπτωση, ρυθμίζεται από τις εγκεκριμένες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ άρθρο 46 § 2.γ΄ ΓΚΠΔ με την απόφαση 2010/87/ΕΕ της 05.02.2010.

9.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Η ΕΤΑΙΡΙΑ σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα Υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύνανται να αιτηθούν και να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό, ήτοι: Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους, Δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε περίπτωση που προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεγεί με την συγκατάθεση του υποκειμένου).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή είτε επιστολής στη διεύθυνση: ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, Τ.Κ. 551 02, Θεσσαλονίκη (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) είτε ηλεκτρονικού μηνύματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@intersalonica.gr). Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός διαστήματος 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας).

Τα στοιχεία εκπροσώπου της Microsoft στην ΕΕ είναι : Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ιρλανδία. Τηλέφωνο: +353 1 706 3117.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

των συνεργαζόμενων δικηγόρων

 

Η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. (στο εξής η ΕΤΑΙΡΙΑ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα ενημερώνει με την παρούσα ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των δικηγόρων, με σκοπό την εκτέλεση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, Τηλ. Κέντρο: 2310492100, email: company@intersalonica.gr.

2.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

Η συλλογή και επεξεργασία των παρακάτω Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών και τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, αλλά και για τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με έννομες υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του ΓΚΠΔ, όπως είναι οι προβλεπόμενες από το φορολογικό δίκαιο.

3.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ;

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής Προσωπικά Δεδομένα:

α) δεδομένα αναγνώρισης και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας),

β) στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως είναι ο αριθμός μητρώου δικηγορικού συλλόγου και η διεύθυνση δικηγορικού γραφείου,

γ) οικονομικά δεδομένα, ήτοι  αμοιβές, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κοκ.

4.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων υφίσταται έως και είκοσι έτη από τη λήξη της Σύμβασης συνεργασίας και σε περίπτωση που εκκρεμεί ή έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, είκοσι (20) χρόνια από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

5.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα προσωπικά δεδομένα του Συνεργάτη, στο πλαίσιο της Σύμβασης, ενδέχεται να διαβιβασθούν σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλισμένους, παθόντες, άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ορκωτούς ελεγκτές, σε άλλους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, καθώς και σε δημόσιες, δικαστικές ή ανεξάρτητες αρχές, όταν αυτό απαιτείται.

Τα εν λόγω δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

6.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το Υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει τα εξής δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και ζ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Επιπλέον, το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, παρέχονται πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ, για την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας, έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση email dpo@intersalonica.gr, τηλ. 2310492306, διεύθυνση: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, ΤΚ 551 02

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr.

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των προμηθευτών

 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο οποίος συγκροτείται από τις εταιρίες με επωνυμίες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. (στο εξής ο ΟΜΙΛΟΣ), ενημερώνει με την παρούσα κάθε προμηθευτή – συνεργάτη του ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679.

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Κάθε μία από τις εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται.

Ειδικότερα,

–              Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 465 219 είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων αυτοκινήτων και λοιπών κλάδων (Γενικές Ασφαλίσεις), .

–              Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας-ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094220868,ΑΡ ΓΕΜΗ 057730304000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 486.260 είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων ΖΩΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ

–              Η AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε., ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΚ 55102, ΑΦΜ 997994258, ΑΡ ΓΕΜΗ: 059259304000,ΤΗΛ: 210 9304070, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών.

–              Η  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Σοφ. Βενιζέλου 16, 54628, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 997997389, ΑΡ ΓΕΜΗ 128464704000, ΤΗΛ 2310705002, FAX 2310500089 είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και πωλήσεων ειδών διατροφής και ενέργειας.

Ο ΟΜΙΛΟΣ, για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας,  έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας: dpo@intersalonica.gr, τηλ. 2310492306, 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας, ΤΚ 551 02.

2.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω Προσωπικά Δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και τη συμμόρφωση της κάθε Εταιρίας με τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του Γ.Κ.Π.Δ., καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Αν δεν παρέχονται τα εν λόγω δεδομένα, δεν θα είναι δυνατή η κατάρτιση της σύμβασης.

3.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής Προσωπικά Δεδομένα: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας και οικονομικά δεδομένα, ήτοι αμοιβές, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κτλ.

4.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων όσο διάστημα προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση έως την παραγραφή κάθε πιθανής αξίωσης που απορρέει από τη σύμβαση, εκτός αν διάταξη νόμου επιβάλλει τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

5.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Αποδέκτες των προσωπικών  δεδομένων των υποκειμένων ενδέχεται να είναι οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε) και δημόσιες φορολογικές ή άλλες αρχές.

6.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, για το δικαίωμα εναντίωσης ή αντίρρησης, καθώς και για το δικαίωμα στην φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή είτε επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση της κάθε Εταιρίας του ΟΜΙΛΟΥ (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) είτε ηλεκτρονικού μηνύματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@intersalonica.gr). Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός διαστήματος 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας).

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής: Εταιρία) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και το Ν. 4624/2019, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας ότι τα εκπαιδευτικά Σεμινάρια που διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης» βιντεοσκοπούνται και μεταδίδονται μέσω της εφαρμογής MS-Teams.

 

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, Τηλ. Κέντρο: 2310492100, email: company@intersalonica.gr.

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας: dpo@intersalonica.gr και τηλ.: 2310 492306.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Βιντεοσκόπηση: κάθε καταγραφή οπτικοακουστικού υλικού στη  συνάντηση, εκπαιδευτικό σεμινάριο, ενημερωτική ημερίδα και κάθε είδους εταιρική εκδήλωση που διεξάγεται για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών Σεμιναρίων της εταιρίας.

Υποκείμενο των δεδομένων: κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει και παρακολουθεί τις ως άνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

Η Εταιρία προβαίνει στη μετάδοση των Σεμιναρίων για την προβολή τους σε τρίτους συμμετέχοντες από απόσταση μέσω MS-Teams και ενδεχομένως και στη βιντεοσκόπησή τους για εκ των υστέρων παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά Σεμινάριά της  ή οποιοσδήποτε άλλος, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Βάση επεξεργασίας των απαιτούμενων δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεση του συμμετέχοντος στο Σεμινάριο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν παρέχει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία αυτή, δε θα καθίσταται δυνατή η συμμετοχή του στο δια ζώσης σεμινάριο της Εταιρίας.

 

 

 1. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Κατά τη βιντεοσκόπηση των Σεμιναρίων γίνεται επεξεργασία του ήχου (ομιλία) ή/και της εικόνας των παρευρισκόμενων στο εκάστοτε Σεμινάριο. Ο ήχος και η εικόνα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και ενδεχομένως, αποθηκεύονται ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, από το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Στην περίπτωση που βιντεοσκοπηθεί το Σεμινάριο, το οπτικοακουστικό υλικό διατηρείται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το μέγιστο και μετά διαγράφεται.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και νομοθετικές προβλέψεις και ως επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, μεριμνώντας για την εμπιστευτικότητά τους μέσω χρήσης ασφαλών καναλιών, εφαρμογής ισχυρών κωδικών ασφαλείας και χορήγησης δυνατότητας πρόσβασης μόνο σε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες των δεδομένων είναι όσοι συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά Σεμινάρια του Εκπαιδευτικού Κέντρου της εταιρίας.

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρία σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα Υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύναται να αιτηθούν και να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία. Επιπλέον τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα από τον Γενικό Κανονισμό, υπό τις προϋποθέσεις και με δυνατότητες ενάσκησης αυτών κατά τα οικεία άρθρα του Γενικού Κανονισμού: (Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους, Δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή είτε επιστολής στη διεύθυνση: ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, Τ.Κ. 551 02, Θεσσαλονίκη (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) είτε ηλεκτρονικού μηνύματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@intersalonica.gr). Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός διαστήματος 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας).

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου

 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο οποίος συγκροτείται από τις εταιρίες με επωνυμίες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε., ενημερώνει με την παρούσα ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αναφερόντων παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Κάθε μία από τις ασφαλιστικές εταιρίες του Ομίλου (στο εξής ο ΟΜΙΛΟΣ) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται.

Ειδικότερα:

–              Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 465 219 και

–              Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΕΔΡΑ: 15Ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας-ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094220868,ΑΡ ΓΕΜΗ 057730304000, ΤΗΛ 2310492100 FAX 2310 486.260.

Ο ΟΜΙΛΟΣ, για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας, έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας: dpo@intersalonica.gr, 2310492306, διεύθυνση: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, ΤΚ 551 02.

2.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

Η συλλογή και επεξεργασία των παρακάτω Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των αναφορών προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτή, αλλά και για τη συμμόρφωση του ΟΜΙΛΟΥ με τις έννομες υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το Ν.4990/2022 (Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις).

3.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορά, εάν επιλέξουν να κάνουν επώνυμη αναφορά: α) Ονοματεπώνυμο, β) τηλέφωνο επικοινωνίας, γ) ΑΦΜ, δ) email, ε) περιστατικό (περιγραφή και ημερομηνία) και στ) είδος παραβίασης ενωσιακού δικαίου.

4.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Ο ΟΜΙΛΟΣ διατηρεί τα προσωπικά  δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα, το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

5.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές που υποβάλλονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες εποπτικές και ανακριτικές αρχές των πληροφοριών που διαλαμβάνονται στις αναφορές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες και διαδικασίες, εφόσον αυτό απαιτηθεί στο πλαίσιο ερευνών αρμοδίων αρχών.

6.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει τα εξής δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε μια σειρά από πληροφορίες, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας και ε) το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, παρέχονται πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ενημερώνει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές ημερίδες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, Τηλ. Κέντρο: 2310492100, email: company@intersalonica.gr.

2.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας: dpo@intersalonica.gr και τηλ.: 2310 492306.

3.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Κατά τη συμμετοχή στις ημερίδες-συνέδρια του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ λαμβάνονται φωτογραφίες και ενδεχομένως και βίντεο, για τους σκοπούς της προβολής των εκδηλώσεων.

4.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ;

Τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι δεδομένα εικόνας και ήχου των ομιλητών και παρευρισκομένων, τα οποία είναι απλά προσωπικά δεδομένα και υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Γεν. Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

5.ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του Κανονισμού 2016/679, δηλ. η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντα της εταιρίας, όπως είναι η προβολή των εκδηλώσεων της εταιρίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών ημερίδων που διοργανώνει.

6.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την προβολή των δραστηριοτήτων της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για διάστημα πέντε ετών.

7.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Αποδέκτες των εν λόγω δεδομένων είναι τα ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι αναγνώστες/τηλεθεατές/επισκέπτες του διαδικτύου, στους οποίους απευθύνονται τα σχετικά δημοσιεύματα ή τηλεοπτικές εκπομπές ή αναρτήσεις.

8.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και νομοθετικές προβλέψεις, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εφαρμογή ισχυρών κωδικών ασφαλείας και χορήγηση δυνατότητας πρόσβασης μόνο σε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

9.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Η Εταιρία σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύναται να αιτηθούν και να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα από τον Γενικό Κανονισμό, υπό τις προϋποθέσεις και με δυνατότητες ενάσκησης αυτών κατά τα οικεία άρθρα του Γενικού Κανονισμού, ήτοι, Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους, Δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή είτε επιστολής στη διεύθυνση ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, Τ.Κ. 551 02, Θεσσαλονίκη (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων), είτε ηλεκτρονικού μηνύματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@intersalonica.gr). Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός διαστήματος 30 ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.