Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο οποίος συγκροτείται από τις εταιρίες με επωνυμίες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε, αποδίδει τη μέγιστη σημασία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε συναλλασσόμενου (υποκείμενο των δεδομένων) με τις εταιρίες του και γι αυτό το λόγο, δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων και των δεδομένων τους.

H δέσμευση πραγματοποιείται μέσω της καθιέρωσης και εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και ενός συνόλου πολιτικών και διαδικασιών που συγκροτούν ένα σύστημα προστασίας δεδομένων με σκοπό τη συμμόρφωση όλων με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Εταιριών του Ομίλου, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών ώστε να ωφελούνται οι εταιρίες του Ομίλου, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι μέτοχοι.

Για την συμμόρφωση με τις επιταγές του συστήματος προστασίας έχει ορισθεί, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας:

Email: dpo@intersalonica.gr
Τηλέφωνο: 2310492306

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016)

————————————————————————————————————————————————-

 1. ΓΙΑΤΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ;

Οι ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, αναλαμβάνουν τον κίνδυνο (π.χ. ζωής, πυρός, ασθενείας, βοηθείας κλπ) τον οποίο ζητά να μεταφέρει σε αυτές ο ασφαλιζόμενος με την αίτηση ασφάλισης. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η συλλογή διάφορων δεδομένων, είτε προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) είτε, ανά πρόγραμμα ασφάλισης και ασφαλιστική κάλυψη, ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ), ώστε, πριν ακόμη αναληφθεί ο κίνδυνος, να εκτιμηθεί και να υπολογισθεί το ανάλογο ασφάλιστρο, προκειμένου να καταρτισθεί η ασφαλιστική σύμβαση.

Συλλογή δεδομένων, είτε ΔΠΧ είτε ΕΚΔΠΧ, γίνεται επίσης στα πλαίσια διακανονισμού μίας ζημίας, δεδομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης των ασφαλιστικών Εταιριών του Ομίλου ως υπευθύνων για την πληρωμή της ζημίας. Τέλος, κατ’ εξαίρεση, ΕΚΔΠΧ μπορεί να κριθεί ότι είναι απαραίτητο να ζητηθούν από την AIR INTERSALONIKA προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια έκτακτη διακομιδή ασθενούς για λόγους υγείας.

Στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου, πλην των ασφαλιστικών, η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών στους πελάτες και έκδοση των απαραίτητων παραστατικών. Τα προσωπικά δεδομένα και μόνο ενδέχεται να διαβιβαστούν σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με μοναδικό σκοπό επεξεργασίας την προώθηση σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν, προνομίων προς τους πελάτες, συσχετισμένων πωλήσεων και εκπτώσεων.

 1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ;

Για τις ασφαλιστικές εταιρίες του Ομίλου, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, με σκοπό την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης και σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, είναι απαραίτητο να δοθούν αληθή και πραγματικά προσωπικά δεδομένα ή/και ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που ζητούνται ως κενά πεδία στην αίτηση ασφάλισης. Ο λόγος είναι ότι τα δεδομένα και τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για επικοινωνία, την εκτίμηση του κινδύνου, τον υπολογισμό του ασφαλίστρου κλπ. Κατά συνέπεια, τυχόν άρνηση παροχής των δεδομένων και στοιχείων όσο και η ελλιπής ή ανακριβής πληροφόρηση σχετικά με αυτά, αναγκαστικά θα οδηγήσουν είτε σε μη αποδοχή της αίτησης ασφάλισης, είτε σε καταγγελία υφιστάμενης σύμβασης και ακύρωση του συμβολαίου. Στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου, πλην των ασφαλιστικών, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα μόνο για την παροχή υπηρεσιών και πώληση προϊόντων.

 1. ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στις Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες ασφάλειας, ενώ για τη διασφάλιση των δεδομένων ακολουθούνται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Α) Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Για τις ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ τα προσωπικά δεδομένα, μετά την συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης και αφού διαπιστωθεί ότι αυτή είναι πλήρης, εισάγονται στα πληροφορικά συστήματα της εκάστοτε εταιρίας και υπόκεινται πλέον τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργασία και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, οργάνωση, διόρθωση, προσαρμογή, μεταβολή, αναζήτηση. Με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα οποία χρησιμοποιούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται στον Όμιλο, δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται οι αποφάσεις αναφορικά με την ασφάλιση των πελατών μας σύννομα, με ασφάλεια και με ακρίβεια.

Β) Διακανονισμός Ζημιών: Στις ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού γεγονότος και το άνοιγμα του φακέλου ζημίας, καταχωρούνται και έτσι εισάγονται στα συστήματα της εκάστοτε Εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, ΔΠΧ ή ΕΚΔΠΧ, ανάλογα με την φύση της ζημίας, με σκοπό επεξεργασίας τον διακανονισμό της ζημίας. Τα δεδομένα αυτά διασφαλίζονται με όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά εφαρμόζονται για όλες τις Εταιρίες του Ομίλου.

Γ) Παροχή  υπηρεσιών και πώληση προϊόντων: Για τις λοιπές, μη ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου, στις οποίες εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες ασφάλειας του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα και υπόκεινται σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργασία και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, οργάνωση, διόρθωση, προσαρμογή, μεταβολή, αναζήτηση.

 1. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ;

Εφόσον έχει ληφθεί σχετική συγκατάθεση, ενδέχεται να λάβει χώρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμπορικό, προωθητικό, στατιστικό ή ερευνητικό σκοπό. Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, την παροχή προνομίων, την διενέργεια ερευνών σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας κλπ. Η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα για τους παραπάνω σκοπούς συνεπάγεται διατήρηση των δεδομένων για πέντε(5) έτη.

 1. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ;

Οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ εφαρμόζουν εύλογα μέτρα (τεχνικά και οργανωτικά) με σκοπό τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων.

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Για τις ασφαλιστικές Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, από τη συλλογή των δεδομένων και για όλο το διάστημα λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης που θα καταρτισθεί, η επεξεργασία τους παραμένει ενεργή. Τα δεδομένα θα παραμείνουν στα αρχεία της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής κάθε αξίωσης, εκτός εάν επιβάλλεται πρόσθετος χρόνος διατήρησης βάσει άλλης νομοθετικής εντολής (πχ. για φορολογικούς λόγους).

Στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, πλην των ασφαλιστικών,  η διατήρηση των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ισχύει έως τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής κάθε αξίωσης, εκτός εάν επιβάλλεται πρόσθετος χρόνος διατήρησης βάσει άλλης νομοθετικής εντολής (πχ. για φορολογικούς λόγους).

 1. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα δεδομένα παραμένουν και διαβιβάζονται προς επεξεργασία σε κάθε αρμόδιο τμήμα των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, σχετικό με τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, της παροχής υπηρεσίας ή πώλησης προϊόντος και του σκοπού για τον οποίο έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση. Επιπλέον, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα μπορούν να τα επεξεργαστούν βάση σύμβασης με την εκάστοτε Εταιρία του Ομίλου, είτε σε Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατρούς, δημόσιες αρχές, εκτιμητές, τρίτες ασφαλιστικές εταιρίες και ενώσεις τους και διαμεσολαβούντα πρόσωπα. Όλοι οι παραπάνω θα λειτουργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της εκάστοτε Εταιρίας του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.  

Σε περίπτωση ρητής υποχρέωσης που πηγάζει από το νόμο ή διακρατική σύμβαση ή συμβατική αντασφαλιστική υποχρέωση, τα δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς ή Αντασφαλιστικές Εταιρίες με το σκοπό την διενέργεια ελέγχων φορολογικών, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συμμόρφωσης με διακρατικές συμφωνίες κλπ

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί  ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, δηλαδή: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ζ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 1. ΠΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου ασκούνται χωρίς χρέωση – εκτός αν τα αιτήματα επαναλαμβάνονται συχνά και ο χειρισμός τους συνεπάγεται διοικητικό κόστος, οπότε ενδεχομένως να υπάρξει σχετική επιβάρυνση – με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, 15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας, ΤΚ 55102 υπ’ όψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν και στη διεύθυνση: dpo@intersalonica.gr.  

Εφόσον ασκηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα, λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής επιστολής ή του ηλεκτρονικού μηνύματος, με σχετική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα το δικαίωμα το υποκείμενο των δεδομένων να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Cookies

 1. Τι είναι τα Cookies και που χρησιμοποιούνται;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο στον φυλλομετρητή (internet browser) που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ www.intersalonica.gr .

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστοτόπου, όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.

Η χρήση τους έχει αποτέλεσμα την απομνημόνευση πληροφοριών προτίμησής σας σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να ανακτηθούν και να αναγνωριστούν την επόμενη φορά που θα την επισκεφτείτε.

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies, μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ www.intersalonica.gr, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

 1. Είδη Cookies

Η ιστοσελίδα του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε φυλλομετρητή.

Α) Απαραίτητα cookies

Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητούμε τη συγκατάθεσή σας. Για όλα τα άλλα cookies απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

Β) Cookies λειτουργικότητας

Είναι cookies που βελτιώνουν την λειτουργικότητα του ιστότοπου. Χάρη στη χρήση των συγκεκριμένων cookies η περιήγηση προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντά σας και  εξοικονομείται χρόνος που θα χανόταν με επαναεισαγωγή πληροφοριών.

Γ) Cookies συνεδρίας

Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια μιας πλοήγησης και σβήνονται από τον υπολογιστή, όταν κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης

Δ) Cookies τρίτων εταιρειών

GOOGLE ANALYTICS

Ο ιστότοπος του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ χρησιμοποιεί το Google Analytics “Remarketing and Advertising Features”, μέσω του οποίου ο όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συγκεντρώνει πληροφορίες που τον βοηθούν να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό του βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών του. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η Google στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacv/ και ειδικότερα τον σύνδεσμο https://support.google.com/analvtics/answer/6004245.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 1. Έλεγχος Cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας (ή σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την περιήγηση σας στο internet), όπως και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για το internet (web browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο (web Site). Επίσης με την διαγραφή των cookies ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στον ιστότοπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε.

 1. Κατάλογος των cookiesπου χρησιμοποιούνται

Προέρχεται από

Όνομα

Περιγραφή

Χρονική

Διάρκεια

Ιστοσελίδα μας

ASPESESSIONIDXXXXXXXXX

Cookie συνεδρίας

1-20 λεπτά

Ιστοσελίδα μας

Cookie Consent

Αναγκαίο

1 χρόνο

Google Analytics

_ga

Χρησιμοποιείται για την διάκριση των επισκεπτών

2 έτη

Google Analytics

_gid

Χρησιμοποιείται για την διάκριση των επισκεπτών

24 ώρες

Google Analytics

_gat

Χρησιμοποιείται για τον ρυθμό υποβολής αιτημάτων

1 λεπτό