Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

 1. Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

   

  1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ., 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας, τηλ. 2310492100 (στο εξής «Εταιρία»).

   

  1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

  Η Εταιρία χρησιμοποιεί σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

   

  1. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

  Το έννομο συμφέρον της Εταιρίας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσει τους χώρους της και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτούς από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Η Εταιρία συλλέγει μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζει τη λήψη σε χώρους που αξιολογήθηκαν ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία της και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζει σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

   

  1. Αποδέκτες

  Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

   

  1. Χρόνος τήρησης

  Η Εταιρία τηρεί τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό, απομονώνεται τμήμα του βίντεο και τηρείται έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον το βίντεο τηρείται έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

   

  1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

  Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχουν δικαίωμα να μάθουν αν επεξεργάζεται η εικόνα τους και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβουν αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να περιοριστεί η επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγραφούν δεδομένα τα οποία θεωρούν απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχουν δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους.

   

  Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@intersalonica.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας ή καταθέτοντας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, σε κάποιο από τα σημεία εξυπηρέτησης της Εταιρίας. Για να εξεταστεί ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα τους, θα πρέπει να προσδιορίσουν στην Εταιρία πότε περίπου βρέθηκαν στην εμβέλεια των καμερών και να δώσουν μια εικόνα τους, ώστε να διευκολύνουν τον εντοπισμό των δικών τους δεδομένων και την απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, δίνεται τη δυνατότητα να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας για να τους επιδειχτούν οι εικόνες στις οποίες εμφανίζονται. Επισημαίνεται επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα απαντήσει αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

   

  1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

  Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή.

  Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.