ΕΛΕΓΟΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εφαρμογή "YouCit"

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γενικοί Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν την λειτουργία και χρήση της εφαρμογής λογισμικού "YouCit", η άδεια χρήσης της οποίας έχει παραχωρηθεί στην ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής: ΕΤΑΙΡΙΑ), με έδρα το 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η 057987904000, ΤΗΛ 2310 492100 FAX 2310 465219, μέσω σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία DAT Hellas η οποία έχει νόμιμο δικαίωμα παραχώρησης της άδειας χρήσης του ανωτέρω λογισμικού, στην Ελλάδα (στο εξής DAT).

Η Εταιρία με το "YouCit" έχει τη δυνατότητα, κατόπιν δήλωσης ζημιάς από ασφαλισμένο/η σε αυτή ή υποβολής αίτησης αποζημίωσης από τρίτο πρόσωπο εμπλεκόμενο σε ατύχημα με όχημα ασφαλισμένο στην Εταιρία, να διενεργήσει έλεγχο για εκτίμηση του ύψους της ζημιάς οχήματος που εμπλέκεται στη δηλωμένη ζημία απομακρυσμένα, πραγματοποιώντας διαδικτυακή επικοινωνία μέσω ασφαλούς καναλιού μεταξύ του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρίας και του ατόμου που ορίζει ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή το συνεργείο επισκευής οχημάτων που βρίσκεται το όχημα και εχει λαβει εντολή επισκευής του οχήματος από τον ιδιοκτήτη. Για την εκτίμηση της ζημίας και ειδικότερα έλεγχο της κατάστασης του οχήματος, γίνεται λήψη φωτογραφιών. Η διαδικτυακή σύνδεση επιτυγχάνεται με βιντεοκλήση μέσω διακομιστή (server) που υποστηρίζει λειτουργίες μετάδοσης ήχου και εικόνας (video) μέσω κρυπτογραφημένου καναλιού επικοινωνίας. Κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, ο υπάλληλος της Εταιρίας είναι σε επικοινωνία με το ως ανω αναφερόμενο αρμόδιο άτομο και για συντομία εφεξής (Χρήστης) και συλλέγει τις απαραίτητες φωτογραφίες του οχήματος και των σχετικών εγγράφων. Για την διενέργεια της εκτίμησης ζημιάς μέσω διαδικτύου είναι απαραίτητο ο Χρήστης να διαθέτει κινητή συσκευή κατάλληλης τεχνικής υποδομής (Smartphone ή Τablet) με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για την διενέργεια της εκτίμησης ζημιάς μέσω διαδικτύου είναι απαραίτητο ο Χρήστης να διαθέτει κινητή συσκευή κατάλληλης τεχνικής υποδομής (Smartphone ή Τablet) με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής σε smartphone και tablet απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής:

 • λειτουργικό σύστημα IOS : περιηγητής Safari 11 και άνω ή Chrome 11 και άνω, με ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης 150 kb/s.
 • λειτουργικό σύστημα Android : περιηγητής Chrome 62 και άνω , Firefox 57 και άνω , Opera 30 και άνω με ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης 150 kb/s.

Πρόσβαση στο YouCit

Προϋπόθεση για την διενέργεια εκτίμησης της ζημιάς μέσω διαδικτύου, είναι να έχει κατατεθεί στην Εταιρία δήλωση ζημιάς από ασφαλισμένο/η σε αυτή ή αίτηση αποζημίωσης από τρίτο πρόσωπο εμπλεκόμενο σε ατύχημα με όχημα ασφαλισμένο στην Εταιρία.

Χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση της εφαρμογής στη συσκευή του ατόμου του συνεργείου, η σύνδεση μεταξύ του υπαλλήλου της Εταιρίας και του Χρήστη υλοποιείται μέσω διαδικτύου, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Αποστολή συνδέσμου επικοινωνίας (link), σε sms στην κινητή συσκευή του Χρήστη
 • Αποστολή συνδέσμου επικοινωνίας (link), σε email που θα δηλωθει από τον Χρηστη
 • Σύνδεση του Χρηστη στην ιστοσελίδα datcar.online και πληκτρολόγηση μοναδικού κωδικού αριθμού (Ticket ID) που θα γνωστοποιηθεί στον Χρηστη από τον υπάλληλο της ασφαλιστικης εταιρίας.

Για την διενέργεια της απομακρυσμένης εκτίμησης ζημιάς, ο χρήστης πρέπει να έχει ενεργοποιημένα στη συσκευή του κάμερα και μικρόφωνο. Η πρόσβαση του YouCit στη συσκευή του Χρήστη διακόπτεται με τον τερματισμό της κλήσης.

Κατά καιρούς υπάρχει η δυνατότητα να παρέχονται νέες εκδόσεις του YouCit με σκοπό την αναβάθμιση, επέκταση και βελτίωση του λογισμικού. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόπτει ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση τη λειτουργία του YouCit, κατά την κρίση της.

Ευθύνη Εταιρίας

Η Εταιρία, μέσω συμβάσεων με την DAT, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για τη αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του "YouCit". Αναφέρεται ρητά ότι η Εταιρία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για διακοπή ρεύματος, μη παροχή επικοινωνίας του παρόχου γραμμών διαδικτύου ή διαθέσιμων δεδομένων (MegaBytes) του Χρήστη ή των συστημάτων της Εταιρίας ή της DAT, δυσλειτουργία της συσκευής, λανθασμένη πληκτρολόγηση στοιχείων από τον Χρήστη.

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και διαθεσιμότητα των πληροφοριακών της συστημάτων. Δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας της συσκευής του Χρήστη, του λογισμικού, των αρχείων, ή ζημίας που προκλήθηκε από τον Χρήστη.

Ευθύνη Χρήστη

Με την εκτέλεση και χρήση του YouCit ο Χρήστης δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης και από τους όρους της πολιτικής απορρήτου της Εταιρίας του οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η Εταιρία μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της. Σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων όρων, οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα δημοσιεύονται. Αν ο Χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το "YouCit" μετά την δημοσίευση των αναθεωρήσεων, θα θεωρείται ότι τις έχει αποδεχθεί.

Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με το σύνολο των εν λόγω όρων, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει το "YouCit".

Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το "YouCit" σύμφωνα με τις οδηγίες που του παρέχει η Εταιρία, για τον σκοπό για τον οποίο έχει οριστεί η χρήση του, να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια υποκλοπής κωδικών άλλων χρηστών ή και της Εταιρίας, την πρόκληση δυσλειτουργίας στα πληροφορικά συστήματα και τις γραμμές επικοινωνίας της Εταιρίας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ενέργεια, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την μη διαθεσιμότητα του "YouCit" ή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών της Εταιρίας.

Επικοινωνία

Απαιτούμενα για την λειτουργία του "YouCit" είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω Wi-Fi. Στην περίπτωση σύνδεσης μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ισχύουν οι χρεώσεις του παρόχου κινητής τηλεφωνίας της κινητής συσκευής που χρησιμοποιεί το "YouCit".

Πνευματικά Δικαιώματα / Δικαιώματα Χρήσης

Η Εταιρία, μέσω σύμβασης με την εταιρία DAT διαθέτει άδεια χρήσης του λογισμικού "YouCit". Τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της Εταιρίας που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της κλήσης στον Χρήστη ανήκουν σε αυτή. Τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της DAT ανήκουν στην εταιρία DAT IP-Management und Vertriebs GmbH. Δεν επιτρέπεται στο Χρήστη η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του "YouCit" και των λοιπών Εταιρικών εφαρμογών, η οποιαδήποτε αντιγραφή, απομίμηση, παραποίηση, διαγραφή με οποιοδήποτε τρόπο τμηματικά ή εν όλο. Ο Χρήστης αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση διενέργειας απομακρυσμένης εκτίμησης ζημιάς και όσο διαρκεί η κλήση έχει το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του "YouCit", δωρεάν. Δεν συνίσταται καμία σύμβαση πώλησης για το "YouCit". Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης, διανομής και εμπορικής εκμετάλλευσης του "YouCit" και φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής και κατάλληλης χρήσης του "YouCit" σύμφωνα με τις οδηγίες του υπαλλήλου της Εταιρίας. Ενδεχόμενα σφάλματα στη λειτουργία του "YouCit", δύναται να διορθωθούν σε επόμενη έκδοση.

Ισχύς

Οι παρόντες όροι ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται το "YouCit" για την διενέργεια της απομακρυσμένης εκτίμησης ζημιάς από τον Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους οι οποίοι του διατίθενται, πριν την σύνδεσή του.

Εγγύηση

Η εφαρμογή παρέχεται ως έχει και δίχως εγγυήσεις. Αποκλείεται η αποζημίωση από την Εταιρία για κάθε ζημία από το "YouCit" που να περιλαμβάνει θετικές και αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή εύλογη αποζημίωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για την διενέργεια απομακρυσμένης εκτίμησης ζημίας μέσω διαδικτύου με την χρήση της εφαρμογής "YouCit", η άδεια χρήσης της οποίας διατίθεται νόμιμα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., από την εταιρία Dat Hellas.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής: ΕΤΑΙΡΙΑ) ΕΔΡΑ: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας ΤΚ 55102, ΑΦΜ 094450059, ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, ΤΗΛ 2310 492100, FAX 2310 465219.

Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις επιταγές του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει ορισθεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας:

 • Email: dpo@intersalonica.gr
 • Τηλέφωνο: 2310492306

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την υλοποίηση της σύνδεσης και τη διενέργεια της απομακρυσμένης εκτίμησης ζημιάς μέσω διαδικτύου, με την χρήση του "YouCit", όπως:

 • Αριθμό κινητού τηλεφώνου του χρήστη
 • Email του χρήστη
 • Στοιχεία οχήματος (αρ. κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου κλπ)
 • Στοιχεία εικόνας και ήχου

Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζεται για λογαριασμό της, ο πάροχος υπηρεσιών απομακρυσμένου προασφαλιστικού ελέγχου. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο του Χρήστη και με τη χρήση cookies συλλέγονται οι εξής κατηγορίες δεδομένων: α) τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση, β) λειτουργικό σύστημα, γ) URL διεύθυνσης παραπομπής (πηγή συνδέσμου), δ) διεύθυνση IP (όνομα κεντρικού υπολογιστή για τον χρησιμοποιούμενο υπολογιστή) και ε) χρονική στιγμή της αίτησης προς τον εξυπηρετητή (server).

Όλες οι κατηγορίες δεδομένων υπόκεινται τόσο σε αυτοματοποιημένη όσο και μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία από τα πληροφορικά συστήματα της Εταιρίας για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι όλων των πιθανών κινδύνων. Για την υλοποίηση εφαρμογών, χρησιμοποιεί εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/279 και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων ισχύει μέχρι τον τερματισμό της σύνδεσης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης για την συγκεκριμένη ζημία, εκτός εάν επιβάλλεται πρόσθετος χρόνος διατήρησης βάσει άλλης νομοθετικής εντολής (πχ. για φορολογικούς λόγους).

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, δηλαδή: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, 15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας, ΤΚ 55102, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν και στη διεύθυνση: dpo@intersalonica.gr. Εφόσον ασκηθεί ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, η απάντηση σε αυτά θα δίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής επιστολής ή του ηλεκτρονικού μηνύματος, με σχετική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.