Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης»

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης» προχωράει στη διοργάνωση του 1ου Υβριδικού σεμιναρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαναπιστοποίησης) για τη δραστηριότητα Διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Προϊόντων και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής.

Τομέας Α. Ασφαλιστικά Προϊόντα Ζωής και Προσυμβατική Ενημέρωση Πελατών
Ημερομηνία διενέργειας:   Σάββατο 08/04/2023 (8 διδακτικές ώρες)

Τομέας Β. Τομέας Β. Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Ημερομηνία διενέργειας:  Κυριακή 09/04/2023 (8 διδακτικές ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά
στο 2310 492270, 2310 492182
ή εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email
edu@intersalonica.gr

Δελτίο Τύπου
Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ